logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตามแบบ สขร.1 (11 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (11 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์คอมพิวเตอรื โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำรูปภาพเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมกรอบรูป ขนาด A4 จำนวน 20 รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมหารือและขับเคลื่อนโครงการเกษตรวิชญา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (10 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) เขตตรวจราชการที่ ๙, ๑๓, ๑๔ ร่วมประชุมการตรวจติดตามและขับเคลื่อนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๒/๒๕๖๓ ณ จังหวัดนครนายก (10 ส.ค. 2563)
เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดสัมมนาการทบทวนกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (10 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง (ส.ป.ก.ตรัง) ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (10 ส.ค. 2563)
ประการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 18 ดวง โดยวิธิเจาะจง (10 ส.ค. 2563)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 (10 ส.ค. 2563)
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2563 (10 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฎิรูปที่ดิน ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 5121 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมงานวันสถาปนาศูนย์ฯ ครบรอบ 41 ปี “ต่อยอดชีวิตวิถีใหม่ ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ” (10 ส.ค. 2563)
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (10 ส.ค. 2563)
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (10 ส.ค. 2563)
เอกสารเพิ่มเติมท้ายประกาศการขายทอดตลาด (10 ส.ค. 2563)
เอกสารเพิ่มเติมท้ายประกาศการขายทอดตลาด (10 ส.ค. 2563)
รมช.กษ. มอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เกษตรกรหนองคายพร้อมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ (8 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ร่วมกับ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบปะประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง ณ ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (7 ส.ค. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เตรียมรับ รมช.กษ. ตรวจราชการจังหวัดหนองคาย (7 ส.ค. 2563)
รมช.กษ. เปิดโครงการปลูกไม้ยืนต้น เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมมอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เกษตรกร จ.อุดรธานี (7 ส.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย/ อุปกรณ์พ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของ ส.ป.ก.นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ณ ห้องประชุม ส.ป.ก.นครราชสีมา (7 ส.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิณครั้งที่1 (ความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในตำแหน่งต่างๆ (7 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมติดตามแผนและผลการปฏิบัติงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ส.ป.ก.จังหวัดสตูล ตรัง พร้อมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหา ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช (7 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา) ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการรกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ (7 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) จัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 24 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (7 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราาคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่ิอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหมุดหลักเขตที่ดิน ส.ป.ก. แบบ ก. (ตั้งแต่หมายเลข 31-2806 ถึงหมายเลข 31-3305 จำนวน 500 หลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมพิธีเปิดงาน “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) และสืบสานประเพณีการทำนาย้อนยุค” (7 ส.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 [121] 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์