logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (8 ก.ค. 2563)
ไกล่เกลี่ยพื้นที่พิพาทร้องเรียนผ่านหน้าเพจสำนักงานกรณีการบุกรุกที่ดิน ส.ป.ก. (8 ก.ค. 2563)
นายภาชน์ จารุภุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.)และคณะ ตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการและภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (8 ก.ค. 2563)
ติดตามงาน และมอบปัจจัยการผลิตกลุ่มเกษตรอินดี้อินทรีย์นาแต้ เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ปี ๒๕๖๓ (8 ก.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (8 ก.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่ออกแบบแปลงต้นแบบ แปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพฯในเขตพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (3 ก.ค. 2563)
น.ส.อมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและสนับสนุนวัสดุทางการเกษตรให้เกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (2 ก.ค. 2563)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ส.ป.ก.กาญจนบุรี (2 ก.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2563 (2 ก.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมดำเนินการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1 ก.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ี่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา (1 ก.ค. 2563)
ไกล่เกลี่ยพื้นที่พิพาทเเนวเขตระหว่างเกษตรกรกับพื้นที่สาธารณะหมู่บ้าน (29 มิ.ย. 2563)
อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (29 มิ.ย. 2563)
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน (29 มิ.ย. 2563)
ชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (คปจ.สกลนคร) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (29 มิ.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกพื้นที่เพื่อประชุมและประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสอบการถือครองที่ดิน และการใช้ประโยชน์ในที่ดินพระราชทาน (29 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนวัสดุทางการเกษตรให้กับเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (25 มิ.ย. 2563)
นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดทำประชาพิจารณ์จัดทำแผนบริหารจัดการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2563 (25 มิ.ย. 2563)
นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและสนับสนุนวัสดุการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2563 (25 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก.น่าน ได้ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile unit) ครั้งที่ 6 และ ครั้งที่ 7 ตามนโยบาย ส.ป.ก. เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ของประชาชนในการเดินทาง ไปติดต่อราชการที่ ส.ป.ก.น่าน โดยมีการให้บริการเกี่ยวกับ การโอนสิทธิ รับมรดกสิทธิ (25 มิ.ย. 2563)
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2563 (25 มิ.ย. 2563)
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินอำเภอพนัสนิคม (25 มิ.ย. 2563)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายอภินพ ถั่วทอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินงานและขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนา อาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวั (25 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คปจ.พระนครศรีอยุธยา) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (25 มิ.ย. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของ ส.ป.ก.สุราษฎร์ธานี (24 มิ.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในผืนดินพระราชทาน (24 มิ.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอท่าตะเกียบ ครั้งที่ 1/2563 (24 มิ.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายอภินพ ถั่วทอง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ดำเนินโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 ในเขตอำเภอท่าตะเกียบ (23 มิ.ย. 2563)
อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนากลุ่มเทคนิคการย้อมครามและยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ยั่งยืน (23 มิ.ย. 2563)
อบรมโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (23 มิ.ย. 2563)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอกุสุมาลย์ และอำเภออากาศอำนวย (23 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก.สกลนคร ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร อบต.ดงหม้อทอง และอบต.บ่อแก้ว ร่วมกันจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตร (23 มิ.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2563 (23 มิ.ย. 2563)
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงหืบุรี ครั้งที่ 2/2563 (22 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ดำเนินโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2563 (18 มิ.ย. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินอำเภอทับสะแก ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก เป็นประธาน (18 มิ.ย. 2563)
ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile unit) ครั้งที่ 4 ตามนโยบาย ส.ป.ก. เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ของประชาชนในการเดินทาง ไปติดต่อราชการที่ ส.ป.ก.น่าน (17 มิ.ย. 2563)
สำนักงานการปฎิรูปที่ดินฉะเชิงเทรา ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ครั้งที่ 5/2563 (17 มิ.ย. 2563)
สำนักงานการปฎิรูปที่ดินฉะเชิงเทรา นายอำพันธ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม งานเมนูพัฒนาอาชีพ 3 เมนู ณ หมู่บ้านคลองมะหาด (16 มิ.ย. 2563)
จัดเวทีชุมชนเสนอความต้องการและจัดทำแผนพัฒนาต่อยอดโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม (16 มิ.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์