logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสำหรับใช้ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นข 1578 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ 2333 พระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๒ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี ๖๓ ของ ส.ป.ก. จังหวัดปัตตานี (18 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) (เขตตรวจราชการที่ ๙, ๑๓, ๑๔) ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดสุรินทร์ รอบที่ ๒ (18 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของ ส.ป.ก.สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ณ ห้องประชุม ส.ป.ก.สุรินทร์ (18 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินและการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (18 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานย่อย ศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (18 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เป็นหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศหลังการล้างทำความสะอาด จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ (18 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายฯ ชดเชยการลงทุนในการพัฒนาพื้นที่ให้เกษตรกร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (18 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงาน PMQA 4.0 Working Team หมวด ๔ (18 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณฯ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (18 ส.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (18 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 2563)
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (18 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวลำห้วยขี้หมู หมู่ที่ ๕ ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร (18 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวห้วยแสง จำนวน ๑ แห่ง และห้วยขอนสี จำนวน ๑ แห่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร (18 ส.ค. 2563)
วันที่ ๑๕ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวบ้านตาดภูวง หมู่ที่ ๓ ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร (18 ส.ค. 2563)
จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอภูพาน (18 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) จัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 26 จัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ วัดสอนดี ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (18 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 3,503.858 ลบ.ม. สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายหลักผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรม สายที่ 2 ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (18 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ก่อสร้างทางข้ามคลองและอาคารหน้าท่อ ตำบลช้างใหญ่ ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 3,503.858 ลบ.ม. สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายหลักผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรม สายที่ 2 ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 36/2559 แป (18 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (18 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม (วัสดุการเกษตร) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ปีงบประมาณ พศ. 2563 หลักสูตร การผลิตพืชผักอินทรีย์ โดยวิธีีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 2563)
รมช.กษ. ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ (17 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขต ๑๕, ๑๖, ๑๗) ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนงานและภารกิจสำคัญ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ จังหวัดตาก (17 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดนราธิวาส (17 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขต ๑๕, ๑๖, ๑๗) ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนงานและภารกิจสำคัญ สนองนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ส.ป.ก. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ จังหวัดลำปาง (17 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก. จัดการฝึกอบรม หลักสูตร “กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” รุ่นที่ ๑ (17 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก. จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หลักสูตร "การบริหารจัดการที่ดินและผลประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม" (17 ส.ค. 2563)
ร่างประกาศประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 45 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กต 7950 กระบี่ (17 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 [118] 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์