logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) จัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) โดยครั้งที่ 29 จัดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (21 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่นโครงการก่อสร้างถนนสายหลักผิวจราจรหินคลุก ในแปลงเกษตรกรรม สายที่ 2 แปลงที่ดินเลขที่ No.83 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร จำนวน 1 สาย ระยะทาง 1.815 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่นโครงการก่อสร้างถนนสายหลักผิวจราจรหินคลุก ในแปลงเกษตรกรรม สายที่ 2 แปลงที่ดินเลขที่ No.83 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร จำนวน 1 สาย ระยะทาง 1.815 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในงานกลุ่มกฎหมาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 2563)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยปฏิรูปที่ดินจังหวัดภาคกลาง เข้าร่วมการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564–2565 (21 ส.ค. 2563)
ขอเชิญยื่นเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถายในโครงการรอบริเวณอาคารสำนักงาน ส.ป.ก. (21 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อ คสล. โครงการก่อสร้างถนนสายหลักผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรมสายที่ 2 ในแปลงที่ดินเลขที่ No.83 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร จำนวน 1 สาย ระยะทาง 1.815 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (21 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์์ืสำนักงาน เครื่องปรับอากาศหมายเลข ส.ป.ก.4120-001-0001-58/1704 (21 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (21 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ หมายเลข ส.ป.ก. 4120-001-0001-58/1704 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประกอบโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตลำไย และการจัดการเรียนรู้ (21 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ประกอบโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตลำไย และการจัดการเรียนรู้เพ (21 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (21 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขต ๑๕, ๑๖, ๑๗) ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจสำคัญ สนองนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ จังหวัดอุตรดิตถ์ (20 ส.ค. 2563)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (20 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๒ จังหวัดยะลา (20 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของ ส.ป.ก. อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ณ ห้องประชุม ส.ป.ก. อุบลราชธานี และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี (20 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. ประชุมการตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก. หนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ (20 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขต ๑๕, ๑๖, ๑๗) ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนงานและภารกิจสำคัญ สนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก (20 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานกองทนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 จำนวน 400 รีม (20 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิดและกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจเช็คตามระยะที่กำหนดรถยนต์หมายเลขทะเบียน 8กณ 8243 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ตามระยะที่กำหนดรถยนต์หมายเลขทะเบียน 3กส 1743 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 1 งาน (20 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 20 รายการ (20 ส.ค. 2563)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส.ป.ก.ร่วมประชุมกับกรมธนารักษ์ (20 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบบแปลงใหญ่มันสำปะหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มันสำปะหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [116] 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์