logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เป็นหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร สนับสนุนเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (24 ส.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (24 ส.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (24 ส.ค. 2563)
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (24 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเคอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (24 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก.ตราดจัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2563 (24 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก.ตราดจัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2563 (24 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) (24 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จัดเรียงและเข้าเล่มระเบียบวาระการปรชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดที่ดินฯ ครั้งที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) จัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) โดยครั้งที่ 30 จัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 (24 ส.ค. 2563)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมพิธีกราบสักการะพระปทุมธรรมราชและพิธีบวงสรวงสักการะเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี ครบรอบ 121 ปี ประจำปี 2563 (24 ส.ค. 2563)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นางสาวรัตนาพร แก้วข่อนแก่น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นำเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยฯ สำนักวิชาการและแผนงาน ลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (24 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซ้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำไวนิลอิงค์เจทพร้อมติดตั้ง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คเครื่องยนต์ ตรวจเช็คระบบต่างๆเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ ของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กพ 6194 พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คเครื่องยนต์ ตรวจเช็คระบบต่างๆ สลับยาง และตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กร 1909 พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก. เตรียมความพร้อม ต้อนรับ รมช.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ระยอง (23 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมเปิดงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (23 ส.ค. 2563)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการ และภารกิจสำคัญ ตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ส.ป.ก. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (22 ส.ค. 2563)
รมช.กษ.- รมช.แรงงาน ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน พื้นที่จังหวัดแพร่ (22 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก.จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (22 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดยะลา (22 ส.ค. 2563)
รมช.กษ.- รมช.แรงงาน ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่ จังหวัดน่าน (22 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) เขตตรวจราชการที่ ๙, ๑๓ และ ๑๔ ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของ ส.ป.ก. ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ณ ห้องประชุม ส.ป.ก. ศรีสะเกษ และลงพื้นที่ตรวจติดตามบริเวณเหมืองแร่เก่าในเขตปฏิรูปที่ดินที่หมดสัมปทานไปแล้ว ณ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (21 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ กษ.ประชุมตรวจติดตามและขับเคลื่อนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ จังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.(เขต ๑๕, ๑๖, ๑๗) ณ ห้องประชุมผาสุก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๔ (21 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (21 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก. อบรม (ผ่านระบบ Web Conference)เรื่อง "การให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง" (21 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ (21 ส.ค. 2563)
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (21 ส.ค. 2563)
รองเลขาฯ ส.ป.ก. ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาที่ดินสภาประชาชน 4 ภาค และร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (21 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง ด่วน, ด่วนมาก และด่วนที่สุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 5กอ-7671 กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 [115] 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์