logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุดโปรแกรมสแกนไวรัส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชิ้อเพลิงประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมบริการติดตั้ง จำนวน ๘ กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมบริการติดตั้ง จำนวน ๘ กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมบริการติดตั้ง จำนวน ๘ กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมบริการติดตั้ง จำนวน ๘ กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขต ๑๕, ๑๖, ๑๗) ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ จังหวัดเชียงราย (25 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขต ๑๕, ๑๖, ๑๗) ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนงานและภารกิจสำคัญ สนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ จังหวัดพะเยา (25 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก. เข้ารับการประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๓ (25 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก. รับ ครม.สัญจร และร่วมเปิดถนนเพิ่มความปลอดภัยจากยางพารา จ.จันทบุรี (25 ส.ค. 2563)
รองเลขาฯ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน ส.ป.ก. จันทบุรี (25 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก.จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างและพัฒนา Trader ภาคการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (25 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (25 ส.ค. 2563)
รองเลขาฯ ส.ป.ก. พร้อมคณะ รมว.กษ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการระบบสูบผันน้ำคลองสะพาน (25 ส.ค. 2563)
รองเลขาฯ ส.ป.ก. พร้อมคณะ รมว.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (25 ส.ค. 2563)
รองเลขาฯ ส.ป.ก. พร้อมคณะ รมว.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ และร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอ่างเก็บน้ำดอกกราย (25 ส.ค. 2563)
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 8/2563 (25 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563) (25 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) จัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) โดยครั้งที่ 31 จัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 (25 ส.ค. 2563)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มการช่างและแผนที่ พร้อมด้วยรักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เข้าต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มจัดการที่ดินเอกชน (25 ส.ค. 2563)
นางสุภา อินทปัชณาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายนางสาวรัตนาพร แก้วข่อนแก่น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นำเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยฯ สำนักวิชาการและแผนงาน ลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกร จำนวน 15 ราย (25 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำวัสดุโฆษณา (แผ่นพับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ นข 1333 ปข (25 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ยี่ห้อริโก้ รุ่น SP C250S สีดำ จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอรื หมายเลขครุภัณฑ์ ส.ป.ก.7440-001-0010-61/1990 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ำดื่ม) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา และโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ หมู่ ๓ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (24 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขต ๑๕, ๑๖, ๑๗) ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนงานและภารกิจสำคัญ สนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ จังหวัดแพร่ (24 ส.ค. 2563)
รมช. ธรรมนัส ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร พัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อความปลอดภัยทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค (24 ส.ค. 2563)
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ปฏิรูปที่ดิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านปากแพรก ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง (24 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องควบคุมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 2563)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ และศูนย์เครื่องจักรกล จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และราคากลาง (24 ส.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 [114] 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์