logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงแอร์รถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบีียน กพ902 สงขลา (11 ก.ย. 2563)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (11 ก.ย. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ (10 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายางเพื่อใช้ปฏิบัติงานสำนักงาน จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กค 5121 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำเอกสาร เพื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข (Digital Mapping Camera : DMC) จำนวน 652 ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ย. 2563)
เลขา ส.ป.ก. เป็นประธานการเปิดสัมมนาการติดตามแผนการดำเนินงาน และการมอบนโยบาย ปี ๒๕๖๔ (9 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก. จัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ (9 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำวันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๓ (9 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (9 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายชื่อสวนพฤกษศาสตร์ในโครงการพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ย. 2563)
ร่างประกาศ ประกวดราคาการจ้างบริการระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-bidding) (8 ก.ย. 2563)
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (e-bidding) (8 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างล้างและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับสนับสนุนเกษตรกรโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอเราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนแร็คพวงมาลัยรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บธ 1106 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ (ศูนย์เครือข่าย ศพก. ตำบลเพหลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เครือข่าย ศพก.ตำบลเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น สำหรับโครงการงานปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดินตามแผนการพัฒนาพื้นที่แปลงรวม (ระยะที่ 2) แปลงที่ดิน No.83 พื้นที่ดำเนินการ 1,159 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสา สำหรับปักทำหลักหมุดแนวเขตถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน กข 4892 อจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (8 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมพัมนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกรองเครื่อง ตั้งศูนย์ และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ ของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นค 3908 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ย. 2563)
เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานปิดการอบรมนักบริหารปฏิรูปที่ดินฯ ระดับต้น รุ่นที่ ๑ (7 ก.ย. 2563)
รมช.กษ. มอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ พร้อมมอบสินเชื่อเยียวยาเกษตรกรลำปางได้รับผลกระทบโควิด-๑๙ (4 ก.ย. 2563)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (3 ก.ย. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในวาระ รมช.กษ.(ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า)ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง (3 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนเกษตรกรที่้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ (3 ก.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [110] 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์