logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดิอน สิงหาคม 2563 (15 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุม คปจ. ครั้งที่ 2/2563 (15 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่ระบบคลัทช์พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กง 5845 ลพบุรี (15 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กง 5845 ลพบุรี (15 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่ระบบคลัทช์พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กง 5845 ลพบุรี (15 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กง 5845 ลพบุรี (15 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเผยแพร่โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ปี 2563 สาระน่ารู้ เรื่องหญ้าแฝก พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 47 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน (วัสดุสำนักงานที่จัดซื้อ 26 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมหารือกองแผนงานและคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ภาคตะวันออก) (14 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก. จัดการฝึกอบรม หลักสูตร “กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” รุ่นที่ ๒ (14 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศจังหวัดชุมพร จ้างเหมารถตู้ โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ ะ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสติกเกอร์พร้อมแผ่นพลาสวูู๊ด จำนวน 14 ป้าย (14 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหมุดหลักเขตที่ดิน ส.ป.ก. แบบ ก. (ตั้งแต่หมายเลข 31-3306 ถึงหมายเลข 31-4305) จำนวน 1,000 หลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่รถยนต์ ของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กฉ 9994 พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ยี่ห้อริโก้ รุ่น SP C830DN จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 13000/ค58/007 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลแจ้งสิ้นสิทธิพร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน 17 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนประเก็นฝาวาวล์ ของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กฉ 9994 พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ส.ป.ก.7440-001-0010-52/0583 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก. + สป.กษ. จับมือรวมทีมดูงานโปรแกรมบริการกองทุน และระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM) สนง.พช.จ.กาญจนบุรี (11 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านที่ดิน (11 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เป็นหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2563)
เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาการดำเนินงานตามแผน ปี ๖๓ และแนวทางการดำเนินงาน ปี ๖๔-๖๕ (11 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก. สัมมนาการติดตามแผนการดำเนินงาน และการมอบนโยบาย ปี ๒๕๖๔ (11 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธัเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มันสำปะหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำนเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 [109] 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์