logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2563)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมบรรยายเรื่องระบบข้อมูลสารสนเทศ ส.ป.ก. ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” รุ่นที่ 2 (17 ก.ย. 2563)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดประชุมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อคิดเห็น องค์ความรู้เรื่องการจัดทำข้อมูลการทบทวนบทบาทภารกิจตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (17 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กฉ 9994 พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมติดตามความคืบหน้า คทช. แปลง No.๘๓ พร้อมติดตามแผนและผลการปฏิบัติงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ของส.ป.ก.จังหวัดชุมพร (16 ก.ย. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. มอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ พร้อมลงพื้นที่ ร่วมกับปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน และพบปะเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตรวจพื้นที่โครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน และตรวจเยี่ยมเกษตรกรแปลงต้นแบบโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ หมู่ ๔ ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (16 ก.ย. 2563)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) เขตตรวจราชการที่ ๑,๒,๘,( นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง) ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงานของ ส.ป.ก.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ณ ส.ป.ก.อ่างทอง (16 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ Diesel 5w-40 Synthetic Valvoline โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก. ภูมิใจ รับ ๓ รางวัลเลิศรัฐ เชิดชูความเป็นเลิศของหน่วยงานภาครัฐ (16 ก.ย. 2563)
รองเลขาฯ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรดิน (16 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก. จัดอบรมหลักสูตร "การบูรณาการและสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือตอนบน" (16 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานตรานกยูงพระราชทานฯ ครั้งที่ ๑๕ ปี ๒๕๖๓ (16 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการติดตามประเมินผล โครงการฝายชะลอน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (เงินกองทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดฟิลม์กรองแสงรถยนต์ราชการ (16 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลและป้ายสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ ขาว - ดำ Printer laser Jet Cannon MF 3010 หมายเลขครุภัณฑ์ ส.ป.ก.7440-001-0038-61/0410 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ (16 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ภายใต้กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแฟ้มเก็บโฉนดที่ดินพระราชทาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2563)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง) ตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงานของ ส.ป.ก.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ณ ห้องประชุม ส.ป.ก.ชัยนาท และลงพื้นที่เยี่ยมชม โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. เครือข่าย) จังหวัดชัยนาท (15 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ (15 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมรับฟังปัญหา-อุปสรรคการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี ๒๕๖๓ (15 ก.ย. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ก.ย. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายส่งสัญญาณข้อมูลสำหรับกล้องสำรวจแบบประมวลผล จำนวน 50 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 [108] 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์