logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซือวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ย. 2563)
ร่างประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.บ้านกำมะเสน ม.2 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 แห่ง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑืไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ และศูนย์เครื่องจักรกล จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (18 ก.ย. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (18 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินด้านการเกษตร และงานพัฒนาก้านแหล่งน้ำ จ.ลำปาง (18 ก.ย. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 และกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินครั้งที่ 2 ของพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ (18 ก.ย. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ (18 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (18 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ๋อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเดินสายโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ (18 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารขาวดำพร้อมเข้าเล่ม (สันรูดพลาสติก) จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 งาน (หมึกพิมพ์ที่จัดซื้อ 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมประตูห้องควบคุมระบบไฟฟ้าและม่านปรับแสง ชั้น 2 อาคารสุวรรณะชฏ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (17 ก.ย. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจราชการที่ ๑๕, ๑๖, ๑๗) เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน (17 ก.ย. 2563)
รองเลขาฯ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่าย ศพก.ในเขตปฏิรูปที่ดิน (17 ก.ย. 2563)
รองเลขาฯ ส.ป.ก. ประธานในพิธีปิดอบรมหลักสูตร "การบูรณาการและสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือตอนบน" (17 ก.ย. 2563)
รองเลขาฯ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และประชุมเตรียมความพร้อม ณ ส.ป.ก.ลำปาง (17 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มี่ต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ (17 ก.ย. 2563)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) เขตตรวจราชการที่ ๑,๒,๘( นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง) ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงานของ ส.ป.ก.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ณ ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา (17 ก.ย. 2563)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) เขตตรวจราชการที่ ๑,๒,๘ ( นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง) ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงานของ ส.ป.ก.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ณ ส.ป.ก.สิงห์บุรี (17 ก.ย. 2563)
ร่างประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GNSS ระบบสถานี Rover จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับใช้ปฏิบัติงานโครงการงานปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดินตามแผนการพัฒนาพื้นที่แปลงรวม (ระยะที่2) (ส.ป.ก.ดำเนินการเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นที่เพืื่อจัดทำแปลงสาธิตเกษตรผสมผสานเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลและหอถังสูงเพื่อการอุปโภคบริโภค ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดพื้นที่ ตามคำสั่ง คสช.ที่ 36/2559 แปลงที่ดิน NO.83 โซนที่ 1 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร จำนวน 2 แห้ง ด้วยวิธี (17 ก.ย. 2563)
นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงานของ ส.ป.ก.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ณ ส.ป.ก.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (17 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์