logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (23 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำสำเนาโฉนดเลขที่ 1 พร้อมเคลือบพลาสติก จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) เขตตรวจราชการที่ ๙, ๑๓ และ ๑๔ ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของ ส.ป.ก.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ณ ห้องประชุม ส.ป.ก. จันทบุรี และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดจันทบุรี (22 ก.ย. 2563)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) เขตตรวจราชการที่ ๑, ๒, ๘ (นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง) ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัด ผลการดำเนินงานตามแผนงานของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ณ ส.ป.ก. ระยอง พร้อมทั้งลงพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (22 ก.ย. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ (22 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมติดตามปัญหาที่ดินของเกษตรกรและการพัฒนาแหล่งน้ำ จ.อุบลฯ (22 ก.ย. 2563)
รองเลขาฯ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ (22 ก.ย. 2563)
รองเลขาธิการฯ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินด้านการเกษตร และงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จ.อำนาจเจริญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (22 ก.ย. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรมและผู้เกษียณอายุราชการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ส.ป.ก. นราธิวาส (22 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (22 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (22 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก. เข้ากราบบังคมทูลลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ (22 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ศูนย์การเรียนเพื่อการปฏิรูปที่ดิน ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประวกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ก.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดิน อำเภอสนามชัยเขต (22 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน กม 9371 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ย. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 ตามแบบ สขร. 1 (22 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุภายในห้องน้ำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ย. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรม วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและปศุสัตว์ ณ หมู่ที่ ๗ ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ (21 ก.ย. 2563)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) เขตตรวจราชการที่ ๑, ๒, ๘ ( นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง) ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงานของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ณ ส.ป.ก. ปทุมธานี พร้อมทั้งลงพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (21 ก.ย. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) (เขตตรวจราชการที่ ๙, ๑๓ และ ๑๔) ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของ ส.ป.ก.ตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ณ ห้องประชุม ส.ป.ก.ตราด และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดตราด (21 ก.ย. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามงาน คทช. ส.ป.ก.สงขลา ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (21 ก.ย. 2563)
สำนักบริหารกองทุน จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สบท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (21 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก.อำนาจเจริญประชุมคณะทำงานย่อยศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านที่ดิน จ.อำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (21 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก.ร่วมในการประชุมประจำปี ๒๕๖๓ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) (21 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก. รับเครื่องกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ (21 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่ม และป้ายที่ทำการกลุ่ม แปลงใหญ่ทุเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โครงการงานปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดินตามแผนการพัฒนาพื้นที่แปลงรวม (ระยะที่ 2) แปลงที่ดินเลขที่ No.83 พื้นที่ดำเนินการ 1,159 ไร่ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะ (21 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก.มหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563 (21 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก.มหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563 (21 ก.ย. 2563)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (21 ก.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [106] 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์