logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ปลั๊กไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่มตลอดปี งบประมาณ ๒๕๖๔ (29 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ตลอดปี งบประมาณ ๒๕๖๔ (29 ก.ย. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ก.ย. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ก.ย. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบจัดที่ดินออนไลน์ (ALRO Land Online) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย. 2563)
รองเลขาฯ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.เชียงราย (28 ก.ย. 2563)
รองเลขาฯ ส.ป.ก. ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานฯ พร้อมคณะ รมช.กษ. (28 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ และศูนย์เครื่องจักรกล จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานคนทำความสะอาดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานคนงาน (คนทำสวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย. 2563)
รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมมอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.พะเยา (27 ก.ย. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมงานเปิดประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด (27 ก.ย. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ร่วมงานมอบแผนการใช้ที่ดินตำบลภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศฯ (27 ก.ย. 2563)
รองเลขาฯ ส.ป.ก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับ รมช.กษ. พร้อมคณะ ตรวจราชการฯ ณ จ.พะเยา (27 ก.ย. 2563)
นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๒ ณ ส.ป.ก. ลพบุรี เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ส.ป.ก. ลพบุรี (25 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) เขตตรวจราชการที่ ๙, ๑๓ และ ๑๔ ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของ ส.ป.ก. นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ณ ห้องประชุม ส.ป.ก. นครนายก (25 ก.ย. 2563)
รมช.ธรรมนัส มอบเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. ๔-๐๑ แก่พี่น้องเกษตรกรพัทลุง สร้างรายได้ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (25 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พิธีเปิดงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๓ (25 ก.ย. 2563)
รมช.ธรรมนัส มอบ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เกษตรกร จ.ตรัง พร้อมชูศาสตร์พระราชาพัฒนาชีวิต (25 ก.ย. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง เลื่อนการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เฉพาะตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัด ส.ป.ก.ส่วนกลาง (25 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 1045 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คปจ.พระนครศรีอยุธยา) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (25 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2563)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการให้บริการหรือการทำงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของส่วนราชการ (25 ก.ย. 2563)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) เขตตรวจราชการที่ ๑, ๒, ๘ (นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง) ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัด ผลการดำเนินงาน (25 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับงานยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [104] 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์