logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) จัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 26 จัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ วัดสอนดี ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (18 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี)จัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 25 จัดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ วัดโปรยฝน ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (17 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.นราธิวาส (17 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (14 ส.ค. 2563)
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 (13 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (13 ส.ค. 2563)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรถวาย ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 (13 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 (12 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก.ตรัง ร่วมกันจัดกิจกรรม ๕ ส. ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (11 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรููปที่ดินอำเภอละงู ครั้งที่ 1/2563 (11 ส.ค. 2563)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมโครงการรวมพลังศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (11 ส.ค. 2563)
กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยวัสดุการเกษตรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (11 ส.ค. 2563)
กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร จัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓ ปีที่ ๓ (11 ส.ค. 2563)
จัดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓ (11 ส.ค. 2563)
กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดประชุมเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (11 ส.ค. 2563)
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (11 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก.สกลนคร ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวห้วยวังข่า หมู่ 3 และหมู่ 8 (11 ส.ค. 2563)
จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอวานรนิวาส (11 ส.ค. 2563)
จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอคำตากล้า (11 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอควนกาหลง ครั้งที่ 1/2563 (11 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง (ส.ป.ก.ตรัง) ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (10 ส.ค. 2563)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 (10 ส.ค. 2563)
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2563 (10 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมงานวันสถาปนาศูนย์ฯ ครบรอบ 41 ปี “ต่อยอดชีวิตวิถีใหม่ ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ” (10 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา) ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการรกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ (7 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) จัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 24 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (7 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมพิธีเปิดงาน “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) และสืบสานประเพณีการทำนาย้อนยุค” (7 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (6 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) สตูล ร่วมออกหน่วย พอ.สว. และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดสตูล (6 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และคณะ ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงาน/โครงการ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (6 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) จัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 23 ณ บ้าน นายอำนวย รอดประชา รองประธานสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (6 ส.ค. 2563)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางสาวรัตนาพร แก้วขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี (พ.ศ.2561-2565) (6 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) จัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 22 ณ วัดนพรัตน์ ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (5 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2563 (5 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา (4 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ออกให้ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit)ครั้งที่ 21 ณ วัดปทุมนายก ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (4 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2/2563 (3 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่มโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (1 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก.ตรัง ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหาอุปสรรค พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกร (31 ก.ค. 2563)
ส.ป.ก.ตรัง จัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ (Mobile Unit) (31 ก.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์