logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ร่างประกาศ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 ธ.ค. 2564)
ส.ป.ก.จัดโครงการพี่สอนน้อง ติวสอบภาค ก (ของ ก.พ.) ผ่านระบบ Zoom Meeting (2 ธ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดสระเก็บน้ำสาธารณะแห่งที่ 3 แปลงที่ดินที่ได้รับการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 แปลงบริษัทเขาพนมแพลนเตชั่น จำกัด ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ตามแบบเลขที่ 3503 (2 ธ.ค. 2564)
ร่างประกาศขอบเขตงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโครงการก่อสร้างโรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลา ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น (2 ธ.ค. 2564)
ร่างประกาศขอบเขตงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโครงการก่อสร้างโรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลา ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
กิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก (MOBILE UNIT) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2 ธ.ค. 2564)
โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตร “การพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา” (2 ธ.ค. 2564)
วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตร “การพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา” โดยมีนายปัณณทัต เบ้าเจริญ ผู้อำนวยการ กลุ่มกฎหมาย นายวิชิต ชมชื่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ นางสุวรรณา ซาล่าม ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ และนายกิตติ กลิ่นบุญมา รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กฎระเบียบของการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องบทบาทหน้าที่ภารกิจของผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน การให้บริการสินเชื่อเงินกองทุนปฏิรูปที่ดิน การดูแลรักษาหลักเขตแนวเขตและพื้นที่ที่ได้รับการอนุญาตการทำประโยชน์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนธันวาคม ของอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (2 ธ.ค. 2564)
ประการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ธ.ค. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานก่อสร้างโรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา บ้านเขาเขียว หมู่ที่ 14 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 รายการ (2 ธ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ธ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ธ.ค. 2564)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการจัดฝึกอบรบศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2 ธ.ค. 2564)
วันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพัฒนาความรู้ของเกษตรกรให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ด้วยระบบวนเกษตร ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมศึกษาดูงาน จำนวน 10 ราย โดยมีนายครรชิต เข็มเฉลิม เป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมอบรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนเกษตรผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ตารางเรียน และลิงค์ระบบ Zoom Meeting โครงการพี่สอนน้องติวสอบภาค ก ของ กพ (1 ธ.ค. 2564)
ประกาสสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำ-ระบบส่งน้ำและถังเก็บน้ำ อาคารปิติพงษ์ สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน โดยวิธัเฉพาะเจาะจง (1 ธ.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม(นางสาวธัญพร แพมงคล)ประชุมหารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดินท้องที่อำเภอท่าศาลา จังหวันครศรีธรรมราช (1 ธ.ค. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ (1 ธ.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ธ.ค. 2564)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาที่ดินในความรับผิดชอบกระทรวงเกษตรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (1 ธ.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๐,๑๑,๑๒ ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด เตรียมความพร้อมร่วมงานวันดินโลก จังหวัดร้อยเอ็ด (1 ธ.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ธ.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (1 ธ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ธ.ค. 2564)
โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ธ.ค. 2564)
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก (1 ธ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ธ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกิรูปที่ดิน ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 1 อัตราโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ธ.ค. 2564)
ร่างประกาศ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 พ.ย. 2564)
ส.ป.ก.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (30 พ.ย. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ (30 พ.ย. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งต่างๆ (30 พ.ย. 2564)
สำนักบริหารกองทุน ประชุมคณะทำงานทบทวน/จัดทำแผนปฏิบัติราชการของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี (30 พ.ย. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (30 พ.ย. 2564)
ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ ส.ป.ก. เรื่องงบดุล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64 (30 พ.ย. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม รับมอบเกียรติบัตร เป็นหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (30 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสับบดกิ่งไม้ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ย. 2564)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ติดตามหนี้ค้างชำระเงินกู้กองทุนฯ พร้อมรับสภาพหนี้ (30 พ.ย. 2564)
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ติดตามหนี้ค้างชำระเงินกู้กองทุนฯ พร้อมรับสภาพหนี้ กำหนดงวดการชำระ พร้อมรับฟัง เก็บข้อมูลปัญหาหนึ้ค้างจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และแนะนำการบริหารจัดการรายได้ และหนี้เงินกู้ฯ ตำบลสิงหนาท ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม ALROSMART การสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กร โดยนิมนต์พระครูสังฆภารวิจิตเจ้าอาวาส วัดพระขาว อำเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนทนาธรรม (30 พ.ย. 2564)
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม ALROSMART การสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กร โดยนิมนต์พระครูสังฆภารวิจิตเจ้าอาวาส วัดพระขาว อำเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนทนาธรรม โดยใช้ข้อคิดจากหลักธรรมะมาเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อความผาสุกในองค์กรและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยประชุมผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings (30 พ.ย. 2564)
ประกาศราคากลาง - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ส.ป.ก.บึงกาฬ (30 พ.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์