logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> บริการ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดบริการ ข่าว/บทความทั้งหมด

บริการ
คู่มือตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (19 พ.ค. 2563)
คู่มือการใช้งานระบบศูนย์บริการประชาชนออนไลน์"ปันสุข" (19 พ.ค. 2563)
คู่มือการขอและการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดิน (19 พ.ค. 2563)
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (18 พ.ค. 2563)
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. (13 พ.ค. 2563)
รายงานผลการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ 2562 (6 มี.ค. 2563)
ค้นหาทะเบียนที่ดินและตรวจสอบ ส.ป.ก. 4-01 (24 ม.ค. 2563)
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรณ์บุคคลของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2562 - 2566 (26 ก.ย. 2562)
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับดี ประจำปี พ.ศ. 2562 (4 มิ.ย. 2562)
Infographic ขั้นตอน ระยะเวลา การให้บริการของคู่มือการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ระยะที่ 2 (จำนวน 31 ฉบับ) ของ ส.ป.ก. (23 พ.ค. 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (19 เม.ย. 2562)
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของ ส.ป.ก. (19 เม.ย. 2562)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (19 เม.ย. 2562)
แผนการจัดการความรู้ของ ศพส. (19 เม.ย. 2562)
แนวทางการพึ่งพาตนเองในการจัดเก็บน้ำระดับไร่นา ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ในเขตปฏิรูปที่ดิน (28 มี.ค. 2562)
แนวทางการพึ่งพาตนเองในการจัดเก็บน้ำระดับไร่นา ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ในเขตปฏิรูปที่ดิน
เอกสารประกอบการสัมนาโครงการรับฟังและแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (14 ก.พ. 2562)
คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายนํ้าแบบนํ้าหยด ในแปลงเพาะปลูกด้วยพลังงานทดแทนตามพระราชดำริ (13 ก.พ. 2562)
ทะเบียนเอกสารที่เกี่ยวข้อง (4 ธ.ค. 2561)
คู่มือการให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ระยะที่ 2 (แก้ไข) (20 ก.ย. 2561)
ผลการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (18 ก.ย. 2561)
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับ ส.ป.ก.4-01 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (18 ก.ย. 2561)
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ของ ส.ป.ก. (30 ส.ค. 2561)
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ E-BOOK ทำเนียบผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ประจำปี 2560 (4 มิ.ย. 2561)
(E-BOOK) ทำเนียบผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) ประจำปี 2560 (30 มี.ค. 2561)
สิทธิประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. (17 ต.ค. 2560)
ประเภทของผู้ที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 36/2559 (17 ต.ค. 2560)
ขั้นตอนการจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกรในเขต ส.ป.ก. ตามนโยบายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของรัฐบาล (17 ต.ค. 2560)
ขั้นตอนการจัดที่ดินตาม พรบ. ของ ส.ป.ก. (17 ต.ค. 2560)
ข้อพึงปฏิบัติของเกษตรกรที่ได้รับมอบที่ดิน ส.ป.ก. (17 ต.ค. 2560)
ส.ป.ก.สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการผลิตและพัฒนาอาชีพทางเกษตรให้ก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขต ส.ป.ก. (17 ต.ค. 2560)
กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของ ส.ป.ก. สนับสนุเงินทุนเพื่อการจัดซื้อที่ดินเอกชน เพื่อนำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน (17 ต.ค. 2560)
คู่มือประชาชน (11 พ.ค. 2560)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข Rule and Regulation (RE) (3 พ.ค. 2560)
คู่มือการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agricultural Practice (GAP) (1 พ.ค. 2560)
เอกสารองค์ความรู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (6 ต.ค. 2559)
การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายและการออม (การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) (Excel) (23 ส.ค. 2559)
คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ (21 มิ.ย. 2559)
รายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตร (1 มิ.ย. 2559)
การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดที่ดินตามกระบวนการปฏิรูปที่ดินแก่บุคลากร ส.ป.ก. (1 มิ.ย. 2559)
แบบฟอร์ม Forms (F) (1 มิ.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์