logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2563 (26 พ.ย. 2563)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายวิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายกฤษณะ ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.น่าน ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน มติที่ประชุมรับทราบแผนงานและโครงการปีงบประมาณ 2564 อนุมัติคำขอรับโอนสิทธิ มรดกสิทธิ จำนวน 155 ราย 114 แปลง เนื้อที่ 904-2-27 ไร่ อนุญาตให้ใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ สำหรับกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 7 ราย และมีวาระเร่งด่วนคือ การขออนุญาตขุดบ่อเพื่อการเกษตรกรรมเกินร้อยละห้าของเนื้อที่ที่ได้รับมอบที่ดิน แต่ละแปลงจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่ง คปจ.น่าน มีมติอนุญาตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 1 ราย และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 67 ราย ขุดบ่อเกินร้อยละห้าของที่ดินที่ได้รับมอบ และมอบหมายให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน เป็นผู้พิจารณาอนุญาตขุดสระเกินร้อยละห้าของเนื้อที่ที่ได้รับมอบโดยไม่นำดินออกจากแปลงที่ดิน ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ ในที่ดิน พ.ศ.2535 ทั้ง 2 โครงการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมลงสำรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (26 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมกิจ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (26 พ.ย. 2563)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น. นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ส.ป.ก.ยโสธร ได้ออกหน่วยบริการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ด้านการจัดที่ดิน งานรังวัด การโอนสิทธิ มรดกสิทธิที่ดิน และงานพัฒนาในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) เกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 40 ราย ณ วัดบ้านท่าราด หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ประการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑, แบบที่ ๒ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมเสวนา เหมืองแร่กับการพัฒนาเกษตรกรรม วิถีใหม่สู่อนาคต (25 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ชี้แจง กมธ.เกษตรและสหกรณ์ กรณีประกาศกิจการอื่นที่สนับสนุนเกี่ยวเนื่องการปฏิรูปที่ดินฯ (25 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ให้ข้อมูล กมธ. ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีประกาศกิจการอื่นที่สนับสนุนเกี่ยวเนื่องการปฏิรูปที่ดินฯ (25 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมซักซ้อมการมอบนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (25 พ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ แก้วน้ำตราสัญลักษณ์ ส.ป.ก. (25 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 2563)
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 (25 พ.ย. 2563)
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (25 พ.ย. 2563)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้แทนเกษตรกร ตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการ ในการสรรหาผู้แทนเกษตรกร จำนวน 6 ราย ส่งให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ิพิจารณาลงนามแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างรั้วสำนักงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี (25 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างอาคารจัดเก็บสารบบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี (25 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรม จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 พ.ย. 2563)
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2563 (25 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.มหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2563 (25 พ.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย, โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ “จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2564 (25 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำเกษตรกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (25 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายสำนักงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (25 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (25 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 พ.ย. 2563)
ผู้อำนวยการสำนัก ร่วมแสดงความยินดี กับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (24 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมกับ สพร. ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัล (24 พ.ย. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและชุดโปรแกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและระบบบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฌช 1466 กรุงเทพมหานคร ยี่ห้อมิตซูบิชิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง และปลั๊กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (รถยนต์ราชการทะเบียน กค-4099 สร) (24 พ.ย. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างถนนสายซอยผิวจราจรหินคลุก หมายเลขทาง ชพ.042001 ระยะทาง 0.730 กม. โครงการจัดที่ดินเกษตรรุ่นใหม่ 9 (2) ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จำนวน 1 แห่ง ครั้ (24 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ 7605 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้าง และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างถนนสายซอยผิวจราจรหินคลุก ระยะทาง 0.730 กม. โครงการจัดที่ดินเกษตรกรรุ่นใหม่ 9 (2) ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร จำนว (24 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (24 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (24 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง (23 พ.ย. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม Total Station จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 พ.ย. 2563)
ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง/ศูนย์ และปฏิรูปที่ดินจังหวัด ร่วมแสดงความยินดี กับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (23 พ.ย. 2563)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 (23 พ.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (23 พ.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์