logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ร่าง ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง จัดซื้อรถลากจูงพร้อมพ่วง ขนาดไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า จำนวน 1 คัน (2 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมหารือการจัดที่ดินชุมชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (2 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก. ให้ข้อมูลเชิงลึกภายใต้โครงการ "การจัดทำแผนพัฒนากำลังคนภาคเกษตรของประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓" (2 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ (2 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กต 9459 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ธ.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ (1 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ศึกษาดูงาน การดำเนินการในเรื่องของ Work From Home ของสำนักงาน ก.พ.ร. (1 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ส.ป.ก. 1500/ว.49/0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ธ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 (1 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 (1 ธ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดิน อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2563 (1 ธ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดฝึกอบรม หลักสูตร "สิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดที่ดิน" ให้แก่เกษตรกร (1 ธ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 (1 ธ.ค. 2563)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 ตามแบบ สขร.1 (1 ธ.ค. 2563)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (1 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ปฏิบัติงานกลุ่มกฏหมาย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม หลักสูตร การทำขนมไทย จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ธ.ค. 2563)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (1 ธ.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (1 ธ.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (1 ธ.ค. 2563)
สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (1 ธ.ค. 2563)
ผู้อำนวยการสำนัก ร่วมแสดงความยินดี กับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (30 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการ การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (30 พ.ย. 2563)
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 10/2563 (30 พ.ย. 2563)
จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) (30 พ.ย. 2563)
กิจกรรมออกหน่วยศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) (30 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.ยโสธร ดำเนินกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติ (30 พ.ย. 2563)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติ ด้วยการร่วมกันร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวอุดมกรณ์รักชาติ ณ บริเวณหน้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ส.ป.ก.ยโสธร จัดฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (30 พ.ย. 2563)
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หลักสูตรศิลปกชีพเพื่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร : การแปรรูปมันเทศอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า มีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 13 ราย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากวิทยากรภาครัฐและภาคเอกชน
ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 11/2563 (30 พ.ย. 2563)
วันจันทร์ที่​ 30 พฤศจิกายน 2563​ เวลา​ 09.00​ น.​ นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธรเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
ส.ป.ก.ยโสธร จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12/2563 (30 พ.ย. 2563)
วันจันทร์ที่​ 30 พฤศจิกายน 2563​ เวลา​ 15.00​ น.​ นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 12/2563 จากที่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานฯ จึงได้นำแนวทางดำเนินงานและข้อมูลข่าวสาร ในคราวประชุมกรมการจังหวัดฯ ครั้งนี้ แจ้งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ยโสธร รับทราบและถือปฏิบัติ
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกร เป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2563 (30 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตรวจสภาพเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กข 4892 อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุการเกษตรและวัสดุงานบ้านงานครัว (30 พ.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (30 พ.ย. 2563)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ระยะเวลา 6 เดือน (30 พ.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์