logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
ทำบุญตักบาตร อาคารศูนย์บริการประชาชนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (9 ต.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมหารือกำหนดแนวทางการจัดที่ดินเอกชน (5 ต.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2563 (29 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คปจ.พระนครศรีอยุธยา) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (25 ก.ย. 2563)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) เขตตรวจราชการที่ ๑, ๒, ๘ (นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง) ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัด ผลการดำเนินงาน (25 ก.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชาคมคัดกรองเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน (24 ก.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดิน อำเภอสนามชัยเขต (22 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก.อำนาจเจริญประชุมคณะทำงานย่อยศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านที่ดิน จ.อำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (21 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก.มหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563 (21 ก.ย. 2563)
นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงานของ ส.ป.ก.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ณ ส.ป.ก.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (17 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุม คปจ. ครั้งที่ 2/2563 (15 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ออกให้บริการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) (3 ก.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2563 (2 ก.ย. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมแปลงวนเกษตร ภายใต้โครงการกิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ก.ย. 2563)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2563 (31 ส.ค. 2563)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวรัตนาพร แก้วขอนแก่น รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (27 ส.ค. 2563)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2563 (27 ส.ค. 2563)
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (คปจ.สกลนคร) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (26 ส.ค. 2563)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางสาวเทพิน รัตนา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการที่ดินพระราชทานในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ 1/2563 (26 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) จัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) โดยครั้งที่ 31 จัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 (25 ส.ค. 2563)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มการช่างและแผนที่ พร้อมด้วยรักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เข้าต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มจัดการที่ดินเอกชน (25 ส.ค. 2563)
นางสุภา อินทปัชณาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายนางสาวรัตนาพร แก้วข่อนแก่น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นำเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยฯ สำนักวิชาการและแผนงาน ลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกร จำนวน 15 ราย (25 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก.ตราดจัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2563 (24 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) (24 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) จัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) โดยครั้งที่ 30 จัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 (24 ส.ค. 2563)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ปทุมธานี ร่วมพิธีกราบสักการะพระปทุมธรรมราชและพิธีบวงสรวงสักการะเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี ครบรอบ 121 ปี ประจำปี 2563 (24 ส.ค. 2563)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นางสาวรัตนาพร แก้วข่อนแก่น รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นำเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยฯ สำนักวิชาการและแผนงาน ลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (24 ส.ค. 2563)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมเปิดงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (23 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) จัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) โดยครั้งที่ 29 จัดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (21 ส.ค. 2563)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยปฏิรูปที่ดินจังหวัดภาคกลาง เข้าร่วมการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564–2565 (21 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) มีแผนจัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit)โดยครั้งที่ 28 จัดขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ วัดมูลเหล็ก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (20 ส.ค. 2563)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางสาวรัตนาพร แก้วขอนแก่น รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการตามแผนการตรวจสอบราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (20 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2563 (20 ส.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม (ส.ป.ก.) ประชุมตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของ ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ณ ห้องประชุม ส.ป.ก.บุรีรัมย์ (19 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) จัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) โดยครั้งที่ 27 จัดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ วัดศรีสโมสร ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (19 ส.ค. 2563)
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (18 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวลำห้วยขี้หมู หมู่ที่ ๕ ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร (18 ส.ค. 2563)
สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวห้วยแสง จำนวน ๑ แห่ง และห้วยขอนสี จำนวน ๑ แห่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร (18 ส.ค. 2563)
วันที่ ๑๕ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวบ้านตาดภูวง หมู่ที่ ๓ ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร (18 ส.ค. 2563)
จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอภูพาน (18 ส.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์