logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก.ยโสธรร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 (World Soil Day) (22 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.เลย ได้ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ Mobile Unit ครั้งที่ 3 (22 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสำนักงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจัดเก็บสารบบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ดำเนินการจัดทำเวทีประชาคมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 (22 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ดำเนินการจัดทำเวทีประชาคมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 (22 ธ.ค. 2563)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเริมสร้างศักยภาพและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (21 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมพิจารณาตัดสินการประกวดบทความวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๖ ปี (21 ธ.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม (นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์) ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ ๓ จังหวัดราชบุรี (21 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง ด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) และการรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ (ส่งสุข) (21 ธ.ค. 2563)
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (21 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (21 ธ.ค. 2563)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (21 ธ.ค. 2563)
การขายทอดตลาด (21 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (21 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับฝึกอบรมโครงการพัฒนาผืนดินพระราชทานฯ ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร การพัฒนาและบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินพระราชทาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับฝึกอบรมโครงการพัฒนาผืนดินพระราชทานฯ หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรสูงอายุในเขตปฏิรูปที่ดินพระราชทาน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาผืนดินพระราชทานฯ ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร การพัฒนาและบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินพระราชทาน จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ธ.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน 17 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ธ.ค. 2563)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เพชรบุรี (18 ธ.ค. 2563)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหพันธ์เกษตรกร “เพชรน้ำหนึ่ง” อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (18 ธ.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (18 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก. เป็นเจ้าภาพและร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ กัณฑ์ที่ ๑๐ "กัณฑ์สักกบรรพ" (18 ธ.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม (นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์) ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๔ (18 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กกก.) (18 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (18 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่..สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบัานงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ตรัง ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 14 รายการ (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมห้องสุขาภายในอาคารสำนักงานและฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2563 จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารขาวดำพร้อมเข้าเล่ม (สันรูดพลาสติก) จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาผืนดินพระราชทานฯ หลักสูตร ยุวเกษตรกรเรียนรู้การเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับฝึกอบรมโครงการพัฒนาผืนดินพระราชทานฯ หลักสูตร ยุวเกษตรกรเรียนรู้การเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [86] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์