logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ตรัง ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 14 รายการ (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมห้องสุขาภายในอาคารสำนักงานและฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2563 จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารขาวดำพร้อมเข้าเล่ม (สันรูดพลาสติก) จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาผืนดินพระราชทานฯ หลักสูตร ยุวเกษตรกรเรียนรู้การเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับฝึกอบรมโครงการพัฒนาผืนดินพระราชทานฯ หลักสูตร ยุวเกษตรกรเรียนรู้การเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับฝึกอบรมโครงการพัฒนาผืนดินพระราชทานฯ หลักสูตร ยุวเกษตรกรเรียนรู้การเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Cannon MF 3010 สีดำ (รุ่น CRG 325) สำหรับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุม คณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๔ (17 ธ.ค. 2563)
สำนักบริหารกองทุน ประชุมคณะทำงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓สำนักบริหารกองทุน ประชุมคณะทำงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (17 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมเปิดงาน ช็อปวิถีใหม่ ส่งสุขทั่วไทยถึงหน้าบ้าน (17 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุดบัญชีวัสดุ แบบ 1 จำนวน 2 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมให้ข้อมูล GAP ในเขตปฏิรูปที่ดิน ต่ออนุกรรมาธิการการพาณิชย์ (17 ธ.ค. 2563)
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา และราคากลางงานจ้างผลิตและเผยแพร่่โครงการประชาสัมพันธ์์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กรของ ส.ป.ก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (17 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (17 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ กท 4441 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้อนรับพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ในการติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (17 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพิธีเปิดงานประกวดโคนมชิงถ้วยพระราชทานภาคใต้และภาคตะวันตก ครั้งที่ 21 (17 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม/วัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช็คระบบปรับอากาศรถยนต์หมายเลขทะเบียน 1กต 6540 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมชี้แจงการจัดที่ดินทั่วประเทศผ่าน Web Conference (16 ธ.ค. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง จัดซื้อรถลากจูงพร้อมพ่วง ขนาดไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า จำนวน 1 คัน (16 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (16 ธ.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (16 ธ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (16 ธ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (16 ธ.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างถนนสายซอยผิวจราจรหินคลุก หมายเลขทาง ชพ.042001 ระยะทาง 0.730 กม. โครงการจัดที่ดินเกษตรรุ่นใหม่ 9 (2) ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร จำนวน 1 แห่ง (16 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้รับจ้างเพื่อนำเกษตรกรไปศึกษาดูงานภายใต้โครงการการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋า จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ธ.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์