logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (29 ธ.ค. 2563)
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยยาง บ้านหนองแสง ม.3 แห่งที่ 1 ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู (29 ธ.ค. 2563)
ร่างประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยยาง บ้านหนองแสง ม.3 ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน คนงาน (ทำความสะอาด) จ้าง 8 เดือน 28 วัน (29 ธ.ค. 2563)
ประการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2563)
ประการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานคนทำความสะอาดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2563)
ประการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานคนงาน(คนทำสวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2563)
ประการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2563)
ประการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานด้านจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2563)
ประการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมาย(วุฒิปริญญาตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2563)
ประการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานด้านปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2563)
ประการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ร่วมประชุม คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (28 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม กิจกรรมปฏิรูปที่๕ การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน (28 ธ.ค. 2563)
ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมคณะ รมช.กษ. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกร อำเภอจะนะ (28 ธ.ค. 2563)
(ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2563) (28 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างหน่วยงานในการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (28 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก. ปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ สำนักบริหารกองทุน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ (28 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก. รับมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัส COVID-19 (28 ธ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หลักสูตร การตัดเย็บกระเป๋าผ้า (28 ธ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ส.ป.ก.ปทุมธานี) จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเกษตรกรผืนดินพระราชทาน ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิต (28 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ยโสธร ดำเนินกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติ (28 ธ.ค. 2563)
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติ ด้วยการร่วมกันร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวอุดมกรณ์รักชาติ ณ บริเวณหน้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ดูแล บำรุง รักษาถนน (28 ธ.ค. 2563)
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ส.ป.ก.ยโสธร โดย นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ดูแล บำรุง รักษาถนน โครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ซอยศาลากลาง 4 และพื้นที่พัฒนา ณ ถนนแจ้งสนิท (ฝั่งหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร) ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดยโสธร ถึงโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2563 (28 ธ.ค. 2563)
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 ส.ป.ก.ยโสธร โดย นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางพิชญาภา แสงโชติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2563 ถวายเครื่องราชสักการะ ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ส.ป.ก.ยโสธร ดำเนินกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติ (28 ธ.ค. 2563)
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติ ด้วยการร่วมกันร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวอุดมกรณ์รักชาติ ณ บริเวณหน้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ดูแล บำรุง รักษาถนน (28 ธ.ค. 2563)
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ส.ป.ก.ยโสธร โดย นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ดูแล บำรุง รักษาถนน โครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ซอยศาลากลาง 4 และพื้นที่พัฒนา ณ ถนนแจ้งสนิท (ฝั่งหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร) ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดยโสธร ถึงโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ประกาศจังกวัดกาฬสินธุ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (28 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ธ.ค. 2563)
ประการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (น้ำดื่ม) ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก. ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เรื่อง "เตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงาน โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔" (25 ธ.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่โครงการปประขาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กรของ ส.ป.ก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์์แจ้งป้องกันการแพร่เชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covit-19) โดยวิธีีเฉพาะเจาะจง (25 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้โทรศัพท์สาขาภายในสำนักงาน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ธ.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์