logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 1045 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563) (14 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอบรมเชิงปฏิบัติ โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรฯ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกดเจลแบบเท้าเหยียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2564)
ประการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2564)
ประการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน บท 6590 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ CANNON MF 3010 สีดำ (รุ่น 325) สำหรับฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารขาวดำพร้อมเข้าเล่มสำหรับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 23 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างฟิล์มกระจกบังลมหน้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น Triton หมายเลขทะเบียน 5 กอ 7680 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องปรพกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ Acer จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก. ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ "การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรเพื่อเพิ่มการฟื้นตัวและความยั่งยืนในพื้นที่สูง" ผ่านระบบ Virtual Meeting (13 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 36 รายการ (13 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการอบรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 2564)
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์ เรื่องการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่าง กรมธนารักษ์กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (13 ม.ค. 2564)
ประการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นหใม่ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ จังหวัดนครราชสีมา (12 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก Talent of the year ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (12 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ และกรณีการเข้าครอบครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (12 ม.ค. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมเรื่องที่พักอาศัย ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ผ่านระบบ ZOOM Meeting (12 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก.เลย ร่วมมอบสิ่งของให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดเลย (12 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารจัดเก็บสารบบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ม.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ 70% สำหรับล้างมือ จำนวน 24 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ม.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ 70% สำหรับล้างมือ จำนวน 24 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ม.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (11 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก. จัดโครงการ ส.ป.ก. ห่วงใย ต้านภัยโควิด 19 สาธิตและผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ (11 ม.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์