logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารสำหรับงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนกุญแจล็อคฝาท้ายหลังคาไฟเบอร์รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ Toyota รุ่น Hilux Revo หมายเลขทะเบียน 4 กส 2614 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ม.ค. 2564)
ร่างประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดหาชุดโปรแกรมภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมหารือ หลักเกณฑ์และอัตรากำลังการจ้างงาน จ้างเหมาบริการ (18 ม.ค. 2564)
เรือนฉลองมอบของขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. และประชาชนทั่วไป (18 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก. ใช้เครื่องอบยูวี เพื่อทดแทนการใช้หม้อลวกช้อน (18 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (18 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (18 ม.ค. 2564)
ประการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ส.ป.ก.กาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (18 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่สำหรับจัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ม.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2564)
รองเลขาธิการฯ ร่วมคณะ รมช.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่กองทุนที่ดิน ณ จ.พะเยา (15 ม.ค. 2564)
กกจ. Live สด ชี้แจงระบบ DIPS กรณี WFH (15 ม.ค. 2564)
โครงการ ส.ป.ก. ห่วงใย ต้านภัยโควิด ๑๙ แจกจ่ายสเปรย์แอลกอฮอล์แก่บุคลากร (15 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ผ่านระบบ VDO Conference (15 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพรถยนต์จำนวน 2 คัน ครั้งที่ 3 (15 ม.ค. 2564)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานีและกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.ปทุมธานี) ส่งมอบกล้าไม้ยืนต้น ตามความต้องการของเกษตรกร (15 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ของทางราชการ กฉ 2463 สบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัด สระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Samrt Farmer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมเกษตรกร (Smart Farmer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชือเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์