logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในภารกิจฝึกอบรม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน 17 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคาพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2563 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (21 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก.นครนายก ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอบ้านนา ครั้งที่ 1/2564 (21 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก.นครนายก ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอบ้านนา ครั้งที่ 1/2564 (21 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และติดตั้งครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ม.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) ได้ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ Mobile Unit ครั้งที่ 4/2564 (21 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (20 ม.ค. 2564)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (20 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart farmer) ปีงบประมาณ 2564 (20 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (20 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดดชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (20 ม.ค. 2564)
เวลา 08.30 น. นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมงาน ตลาดประมงปลอดภัย GAP เพื่อเกษตรกรไทยปลอดภัยถึงผู้บริโภค (20 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื่อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 12 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 (20 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับป้องกัน ควบคุมโรคฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องกดเจลแบบเท้าเหยียบ (20 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมขาคั้ง และแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 9 รายการ (20 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ป้ายสินค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาผู้แทนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (20 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการ จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และระบบบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชย 8261 กรุงเทพมหานคร ยี่ห้อฟอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ม.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรมร่วมการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ ๑ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (19 ม.ค. 2564)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษร์และการพัฒนาองค์กรของ ส.ป.ก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์ (19 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีพิธีถวายราชสักการะและบวงสรวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” (19 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยยาง บ้านหนองแสง ม.3 ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยาร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๔ (19 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยาร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร (19 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก.พระนครศีอยุธยา จัดอบรมโครงการส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ (19 ม.ค. 2564)
ประการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้าโรลอัพ (19 ม.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (19 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องน้ำภายในอาคารสำนักงาน (19 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน นข 760 อจ (19 ม.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์