logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564 (29 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดแต่งต้นไม้บริเวณสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร พร้อมทำความสะอาดขนย้ายกึ่งไม้ออกจากบริเวณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2564 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563) (29 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) (29 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 2 เดือน (29 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ แผนบูรณาการพื้นที่ (เขต ๑๗) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ จังหวัดพิษณุโลก (28 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม Total Station จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก.live stream เรื่อง "ลูกจ้างต้องจบ" (28 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานแก้ไขพื้นที่สหกรณ์ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินป่าสำราญ จ.ขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (28 ม.ค. 2564)
ประการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (วุติปริญญาตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร (ไม้) (ครั้งที่ี่ 2) (28 ม.ค. 2564)
วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ (28 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก.เลย ได้ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ Mobile Unit ครั้งที่ 5/2564 (28 ม.ค. 2564)
วันที่ 26–27 มกราคม 2564 ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน “หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าและเชื่อมโยงตลาดแบบเกษตรทฤษฎีใหม่” (28 ม.ค. 2564)
วันที่ 25 มกราคม 2564 ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน “หลักสูตรส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์” (28 ม.ค. 2564)
วันที่ 26–27 มกราคม 2564 ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน “หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าและเชื่อมโยงตลาดแบบเกษตรทฤษฎีใหม่” (28 ม.ค. 2564)
วันที่ 25 มกราคม 2564 ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน “หลักสูตรส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์” (28 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค. 2564)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ประชุมติดตามงานตามแผนการตรวจราชการของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ ณ ส.ป.ก.ปทุมธานี (27 ม.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ จังหวัดเชียงราย (27 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องหาค่าพิกัดดาวสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 45 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (27 ม.ค. 2564)
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ พร้อมคำอวยพรแก่ ส.ป.ก. (27 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (27 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (รถบรรทุกดีเชล ขนาด 1 ตัน 2835 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ) ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2564 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 (27 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (รถบรรทุกดีเชล ขนาด 1 ตัน 2835 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ) ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2564 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 (27 ม.ค. 2564)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2563 (27 ม.ค. 2564)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (27 ม.ค. 2564)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2563 (27 ม.ค. 2564)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2563 (27 ม.ค. 2564)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (27 ม.ค. 2564)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (27 ม.ค. 2564)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (27 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก.เลย เข้ารับเกียริติบัตร ประกาศยกย่อง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย เป็น “องค์กรส่งเสริมคุณธรรม” (27 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (27 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ส.ป.ก.7440-001- 0010-61/1990 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการตรวจสอบการถือครองที่ดินฯ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ม.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์