logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนีักงานขับรถยนต์ รับส่งเกษตรกรไปทัศนศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร การศึกษาดูงานเกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรู (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฏีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
นางสุกันตา ศรีกำพล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ นำเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ลงสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบขอบเขตที่ดินเอกชนโครงการสภาประชาชน 4 ภาค พื้นที่บ้านเขว้า หมู่ที่ 4 ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (8 ก.พ. 2564)
นางสุกันตา ศรีกำพล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ นำเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ลงสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบขอบเขตที่ดินเอกชนโครงการสภาประชาชน 4 ภาค พื้นที่บ้านเขว้า หมู่ที่ 4 ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (8 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (5 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ ๔๖ ปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (5 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก.สัมภาษณ์สด Alro Ch (Youtube) ผลสัมฤทธิ์โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี ๒๕๖๔ (5 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก. หารือ กรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมที่พักเพื่อการท่องเที่ยวในเขตปฏิรูปที่ดิน (5 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (5 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก.เข้าร่วม ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (5 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม และวัสดุการเกษตร โครงการและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ิดินจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ดำเนินโครงเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 (5 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน (4 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (4 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก. เข้าร่วมการประชุม Asian Soil Partnership Meeting ครั้งที่ ๖ ผ่านระบบ Zoom Meeting (4 ก.พ. 2564)
ร่างประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ก.พ. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (MOBILE UNIT) ครั้งที่ 5/2564 (4 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (4 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 2809 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายางเพื่อใช้ปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (4 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (4 ก.พ. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์