logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ เพื่อใช้ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดรอ้ยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.พ. 2564)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง (9 ก.พ. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขต ๑๕, ๑๖ และ ๑๗) ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ จังหวัดน่าน (9 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการและนิทรรศการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ ๔๖ ปี (9 ก.พ. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการฐานข้อมูลการจัดที่ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก. ยโสธร ร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณ (9 ก.พ. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (MOBILE UNIT) ครั้งที่ 6/2564 (9 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (9 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารขาวดำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 18 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ฝึกอบรม (9 ก.พ. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจ ๑๕, ๑๖, และ ๑๗) ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ ๑๖ ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดน่าน (8 ก.พ. 2564)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนตรวจราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ ส.ป.ก. ชัยนาท (8 ก.พ. 2564)
ประชาสัมพันธ์ จำหน่ายเสื้อโปโลปักตราสัญลักษณ์ ส.ป.ก. ครบรอบ 46 ปี (8 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (8 ก.พ. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ยุวเกษตรกร สู่การประยุกต์ในผืนดินพระราชทานโรงเรียนที่ดินพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กจ 8886 สบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน กม 2923 สบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2564 (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรคาคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุุคคลภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายอะคริลิคติดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซ์้อวัสดุฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์