logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกหนองขวงฃวางใหญ่บ้านท่าศรีชมชื่น หมู่ 2 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ (16 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับเดินทางไปศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกพิมพ์ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.พ. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจ ๑๕, ๑๖ และ ๑๗) ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ จังหวัดเชียงราย และร่วมประชุม คปก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Application Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย (15 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (15 ก.พ. 2564)
เผยแพร่ร่างประกาศ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (15 ก.พ. 2564)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 (15 ก.พ. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (15 ก.พ. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (15 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายหลัก จำนวน 2 สาย ระยะทางรวม 1.520 กม. แปลงที่ดินเลขที่ NO 1761 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (15 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะ (15 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแฟ้มจัดเก็บเอกสาร (พลาสติก) จำนวน 10 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Laser jet P 1102 จำนวน 1 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.พ. 2564)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ จังหวัดนครปฐม จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี (11 ก.พ. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขต ๑๕, ๑๖, และ ๑๗) ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ติดตามงานตามแผนงาน กิจกรรมจัดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ จังหวัดอุตรดิตถ์ (11 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ติดตามงานตามแผนงาน กิจกรรมจัดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (11 ก.พ. 2564)
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ (11 ก.พ. 2564)
ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ จังหวัดน่าน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ นายกฤษณะ ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที ร่วมต้อนรับนายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 15,16 และ17) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ได้เดินทางมาตรวจราชการและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงาน/โครงการและภารกิจ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายกฤษณะ ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ติดตามงานตามแผนงาน กิจกรรมจัดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (11 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก.เลย ให้ความรู้แก่เกษตรกร การป้องกันและการเฝ้าระวังการเผา (11 ก.พ. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ (11 ก.พ. 2564)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุกันตา ศรีกำพล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ณ แปลงปลูกผักและผลผลิตพืชผักบ้านโนนสวรรค์ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ (11 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก.เลย จัดฝึกอบรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (11 ก.พ. 2564)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุกันตา ศรีกำพล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ณ แปลงปลูกผักและผลผลิตพืชผักบ้านโนนสวรรค์ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ (11 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมหม้อแปลงำไฟฟ้า สำหรับเครื่องโทรศัพท์ IP-Phone โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 2564)
กิจกรรม Big Cleaning Day ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ (11 ก.พ. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรมของเกษตรกรต้นแบบ ณ บ้านป่าไม้เนินสะอาด หมู่ ๗ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ (10 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (10 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินโครงการแนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ (One Map)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (10 ก.พ. 2564)
ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ ครั้งที่ี่ี่1 (สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดรระยอง (10 ก.พ. 2564)
ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ ครั้งที่ี่ี่1 (สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดรระยอง (10 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ Toner HP 85A จำนวน 3 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.พ. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์