logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ ๔๖ ปี (18 ก.พ. 2564)
รองเลขาธิการฯ ส.ป.ก. ประชุมทางไกลออนไลน์ในการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ดินเอกชน (18 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอกระสัง ครั้งที่ 1/2564 (18 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการนักพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการ จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (17 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก.จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาศักยภาพ สำหรับบุคลากร ส.ป.ก. " ผ่านระบบออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom Meeting (17 ก.พ. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (MOBILE UNIT) ครั้งที่ 7/2564 (17 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (17 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรการพัฒนาทายาทเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (17 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรการพัฒนาทายาทเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (17 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างพิมพ์ไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 2564)
จ้างพิมพ์ไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการรถยนตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 2564)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ ๙, ๑๓, ๑๔) ตรวจเยี่ยมสำนักงาน และประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ จังหวัดสระแก้ว (16 ก.พ. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจ ๑๕, ๑๖ และ ๑๗) ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ จังหวัดพะเยา (16 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (16 ก.พ. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยมสำนักงาน และประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ (16 ก.พ. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เรื่องการรับชำระหนี้ผ่านระบบ Prompt Pay ของ ธ.ก.ส. และการจ่ายเงินกู้ผ่านระบบ KTB Corporate Online (16 ก.พ. 2564)
นางสุกันตา ศรีกำพล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพบปะและมอบวัสดุการเกษตร (พันธุ์ไม้) แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 (16 ก.พ. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เรื่องการรับชำระหนี้ผ่านระบบ Prompt Pay ของ ธ.ก.ส. และการจ่ายเงินกู้ผ่านระบบ KTB Corporate Online (16 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (16 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (16 ก.พ. 2564)
นางสุกันตา ศรีกำพล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพบปะและมอบวัสดุการเกษตร (พันธุ์ไม้) แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 (16 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกหนองขวงฃวางใหญ่บ้านท่าศรีชมชื่น หมู่ 2 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ (16 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ สำหรับเดินทางไปศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกพิมพ์ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.พ. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจ ๑๕, ๑๖ และ ๑๗) ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ จังหวัดเชียงราย และร่วมประชุม คปก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Application Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย (15 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (15 ก.พ. 2564)
เผยแพร่ร่างประกาศ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (15 ก.พ. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์