logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ (10 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (10 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (10 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร และวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (10 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย Roll up ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕ ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชื้อราบิวเวอเรียผสมเมตาไรเซียม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน 50 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Cannon MF 3010 สีดำ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ปีงบประมาณ พ.ศ .2564 จำนวน 30 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด (10 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มี.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ ๙, ๑๓, ๑๔) ตรวจเยี่ยมสำนักงาน และประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ ส.ป.ก.อุบลราชธานี (9 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ (9 มี.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรมร่วมการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ ๑ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เขตตรวจที่ ๔ จังหวัดเพชรบุรี (9 มี.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องขานทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 52 รายการ (9 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก. ประชุม อกก.คง. ครั้งที่ 2/2564 (9 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (9 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (9 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (9 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติภายใต้โครงการโครงการวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (9 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปัจจัยการผลิตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ฝึกอบรม (9 มี.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรมร่วมการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ ๑ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เขตตรวจที่ ๔ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (8 มี.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ประชุม ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ จังหวัดอุบลราชธานี (8 มี.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการรอบที่ ๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ส.ป.ก.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (8 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก. จัดโครงการ ส.ป.ก. จิตสาธารณะเพื่อสังคม ในยุค New Normal (8 มี.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกล สังกัด ส.ป.ก. ส่วนกลาง (8 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย ๙ ด้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (8 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.ยโสธร ดำเนินกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติ (8 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปีงบประมาณ 2564 (8 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปีงบประมาณ 2564 (8 มี.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (สขร 1) (8 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวักระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัด ระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์