logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจติดตามความก้าวหน้าและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ ๑ จังหวัดบุรีรัมย์ (12 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก. จัดอบรมหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตผ่าน Web Conference (12 มี.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม (นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์) และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการรอบที่ ๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ส.ป.ก.ราชบุรี (12 มี.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรมร่วมการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ ๑ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เขตตรวจที่ ๓ จังหวัดราชบุรี (12 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (12 มี.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามงานและตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรม ณ บ้านเขาน้อย หมู่ 4 ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ (12 มี.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขต 15,16 ,17) ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน ปี 2564 รอบที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ (12 มี.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจ 15,16 ,17) ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน ปี 2564 รอบที่ 1 จังหวัดสุโขทัย (12 มี.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานปี 2564 รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (12 มี.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมดินวังหาด ณ บ้านวังหาด หมู่ 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย (12 มี.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ณ บ้านหินประกาย หมู่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (12 มี.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๖ ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ จังหวัดตรัง (12 มี.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ ส.ป.ก.จังหวัดสตูล (12 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้วนเกษตร ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา (12 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตัวเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (12 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-MOVE) (11 มี.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ ๙, ๑๓, ๑๔)ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ ส.ป.ก.บุรีรัมย์ (11 มี.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. เป็นการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดนครนายก (11 มี.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม( นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ) และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการรอบที่ ๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ส.ป.ก. กาญจนบุรี (11 มี.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรมร่วมการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ ๑ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เขตตรวจที่ ๓ จังหวัดกาญจนบุรี (11 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก. จับมือ กรมป่าไม้ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (11 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประชุมติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติงานในสังกัดสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (11 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (11 มี.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ เสื้อกั๊กตรวจการ ส.ป.ก. (11 มี.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ เสื้อแจ็คเก็ตสำดำปักตราสัญลักษณ์ ส.ป.ก. (11 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑๒ (กาฬสินธุ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ (11 มี.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการฐานข้อมูลการจัดที่ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการประชุมเกษตรกรจัดที่ดินเอกชน (แปลงว่าง) เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอราชสาส์น ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา (11 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการประชุมเกษตรกรจัดที่ดินเอกชน (แปลงว่าง) เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอราชสาส์น ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา (11 มี.ค. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ (สระประปา) ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ ๘ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ (สระประปา) ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ ๘ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ ๒ (11 มี.ค. 2564)
ตาราแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินและหอถังสูง เพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่แปลง No.378 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี (11 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ์้อวัสดุทางการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มี.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์