logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 มี.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก (19 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก. ร่วมเยี่ยมคาราวะ เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย (19 มี.ค. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน (19 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดิน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2564 (19 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดิน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2564 (19 มี.ค. 2564)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (19 มี.ค. 2564)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (19 มี.ค. 2564)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (19 มี.ค. 2564)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (19 มี.ค. 2564)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (19 มี.ค. 2564)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (19 มี.ค. 2564)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (19 มี.ค. 2564)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (19 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินพร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ และหอถังสูงทรงแชมเปญขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. พร้อมถังกรองสนิมและระบบโซล่าล์เซลล์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (E-Bidding) (19 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.เลย (19 มี.ค. 2564)
ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 10 (19 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ (19 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ (19 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสนับสนุนในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ (19 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (19 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์ (19 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์ (19 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์ (19 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานในโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (19 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะกานเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถศึกษางานอบรมโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (19 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง (18 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ ๑๐,๑๑ และ ๑๒) ตรวจเยี่ยมสำนักงาน และประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ จังหวัดหนองบัวลำภู (18 มี.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์