logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ออกให้บริการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit ณ เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (28 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (28 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (28 มี.ค. 2564)
รมช.ธรรมนัส มอบหนังสืออนุญาต ส.ป.ก. ๔-๐๑ ประเภทที่อยู่อาศัย แก่เกษตรกร จ.เชียงราย เพื่อกระจายการถือครองและลดการเหลื่อมล้ำทางสังคม (27 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 งาน (หมึกพิมพ์ที่จัดซื้อ 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2564)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการบังคับคดีและส่งมอบพื้นที่ของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน ๔ ภาค ณ ห้องประชุม ส.ป.ก.เพชรบุรี (26 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านพัฒนาระบบบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก. เยี่ยมชมการดำเนินงานและหารือแนวทางความร่วมมือกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (26 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมหารือคณะกรรมาธิการ ตสร. ตามแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (26 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (26 มี.ค. 2564)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย ผอ.กลุ่ม (กยป./กกม./กชง./กกง.)ดำเนินการติดตามและประเมินผลเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นการชั่วคราว (26 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2564 (26 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยากำจัดศัตรูพืช ปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี พ.ศ. 2564 หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยากำจัดศัตรูพิช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซลาร์เซลเพื่อการเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านนาไร่เดียว หมู่ที่ 16 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ (26 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (26 มี.ค. 2564)
กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.ปทุมธานี ตรวจติดตามและประเมินผลแปลงเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (26 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการฯ (26 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตรการผลิตหัวเชื้อปุ๋ยจุลินทรีย์มรรสิ่งอะตอมมิคนาโน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค(น้ำดื่ม)ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๕ ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ จังหวัดชุมพร (25 มี.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ เขต ๕ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ส.ป.ก.ชุมพร (25 มี.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยมสำนักงาน และประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ ส.ป.ก.จันทบุรี (25 มี.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยมสำนักงาน และประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ ส.ป.ก.ตราด (25 มี.ค. 2564)
ร่างประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน แห่งที่ 2 บ้านท่าดีหมี หมู่ที่ 4 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (25 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง (25 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำหมุดหลักเขตแปลงที่ดิน ส.ป.ก.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 2564)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (25 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จัดเรียง และเข้าเล่มระเบียบวาระการประชุม คปจ.ครั้งที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตที่ดินพระราชทานจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2564 (25 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2564 (25 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื่อเพลิงและคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉาะเจาะจง (25 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.ยโสธรประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร (25 มี.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์