logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2564 (25 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื่อเพลิงและคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉาะเจาะจง (25 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.ยโสธรประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร (25 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสนับสนุนในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (25 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้่อวัสดุการเกษตร (25 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (25 มี.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ เขต ๕ รอบที่ ๑ ส.ป.ก.จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมลงพื้นที่แปลง คทช. No ๘๓ ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (24 มี.ค. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานสำนักงาน จ.นราธิวาส (24 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ ๔๒ ปี (24 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฏหมาย ครั้ง ๒/๒๕๖๔ (24 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (24 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2564 (24 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2564 (24 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราจัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2564 (24 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏฺิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย (24 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏฺิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย (24 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-001-0010-58/1581 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถศึกษาดูงานอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปังบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (24 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้เพื่อนำเกษตรกรไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 คัน เป็นเวลา 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่สำหรับจัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารขาวดำ โครงการตรวจสอบการถือครองที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มี.ค. 2564)
รมช.ธรรมนัส ตรวจเยี่ยมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง จ.นราธิวาส (23 มี.ค. 2564)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๖ ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ จังหวัดระนอง (23 มี.ค. 2564)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ดูงานในที่ดินพระราชทานฯ (23 มี.ค. 2564)
พิธีเปิดฝึกอบรม หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปี ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๔“ (23 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (23 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินโครงการสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร ”การทบทวนและการวางแผนพัฒนากลุ่มสมุนไพรให้ทันความต้องการของตลาด” (23 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทร จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอราชสาส์น (ประเภทที่ดินเอกชน) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา (23 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (23 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้ดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอาคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอบรมจำนวน 11 รายการ โดยวิธิีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (23 มี.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์