logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างงานขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ (สระประปา) ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลหินดดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฏีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม และวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฏีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน แห่งที่ 1 บ้านชมภูทอง หมู่ที่ 10 ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 เม.ย. 2564)
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเดือน มีนาคม 2564 (7 เม.ย. 2564)
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 (7 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกรองเครื่อง สลับยาง แถ่วงล้อ ของรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นค ๓๙๐๘ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 เม.ย. 2564)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่และหารือการดำเนินการบังคับคดีในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน ๔ ภาคจังหวัดเพชรบุรี (5 เม.ย. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาด้านที่ดินผู้ได้รับผลกระทบการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ฯ นครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (5 เม.ย. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564 (แบบ สขร.1) ของสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (5 เม.ย. 2564)
ส.ป.ก. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ ๒๙ ปี (5 เม.ย. 2564)
ส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน (5 เม.ย. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (2 เม.ย. 2564)
คณะผู้บริหาร ส.ป.ก. ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เม.ย. 2564)
เลขาธิการ ส.ป.ก.ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินพร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ และหอถังสูงทรงแชมเปญขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 ม. พร้อมถังกรองสนิมและระบบโซล่าล์เซลล์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (E-Biddin (2 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซ์้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหัดชุมพร เรื่อ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.63 ถึง ธ.ค.63) (2 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64- มี.ค.64) (2 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการฯ (2 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี และผู้ช่วยช่างสำรวจ ส.ป.ก.นครสวรรค์
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานกองทุนฯ (2 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการฯ (2 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี และผู้ช่วยช่างสำรวจ ส.ป.ก.นครสวรรค์
ส.ป.ก.ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๙ ปี (1 เม.ย. 2564)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ดินเอกชน (1 เม.ย. 2564)
ส.ป.ก.วางพุ่มดอกไม้เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย (1 เม.ย. 2564)
ส.ป.ก.มหาสารคาม ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (1 เม.ย. 2564)
ส.ป.ก.มหาสารคาม ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (1 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาส (รถตู้)พร้อมพนักงานขับรถยนต์ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับนำเกษตรกรดูงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ (รถตู้) พร้อมนักงานขับรถยนต์ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับนำเกษตรกรศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 เม.ย. 2564)
ร่างประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 5 ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 เม.ย. 2564)
ร่างประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดินแห่งที่ ๑ บ้านชมภูทอง หมู่ที่ ๑๐ ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd (1 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน แห่งที่ 2 บ้านท่าดีหมี หมู่ที่ 4 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 เม.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์