logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านนาไร่เดียว หมู่ที่ 16 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาและปฏิบัติงานรายวันภาคสนาม ประจำเดือน เมษายน 2564 (20 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถราชการคันหมายเลขทะเบียน นข 1889 รอ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 เม.ย. 2564)
ส.ป.ก.ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด -๑๙ (19 เม.ย. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมตรวจความก้าวหน้า การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-MOVE) (19 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 เม.ย. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมหารือ แนวทางบังคับคดีและส่งมอบพื้นที่ของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) (19 เม.ย. 2564)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (19 เม.ย. 2564)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2564 (19 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมและวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายรายชื่อปลูกต้นไม้ จำนวน 13 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริม และพััฒนาอาชีพเพื่ื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย. 2564)
ชะลอการมาติดต่อราชการช่วงการแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโควิด - 19 (19 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564) (19 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 1003 ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ Toyota รุ่น Vigo หมายเลขทะเบียน 3 กส 1733 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 เม.ย. 2564)
ประกาศ เลื่อนการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 163 รายการ (16 เม.ย. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (16 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยช่างสำรวจ และพนักงานกองทุน ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ (16 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยช่างสำรวจ และพนักงานกองทุน ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ (16 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบบ่อผลิตน้ำบาดาล หมายเลขครุภัณณฑ์ ส.ป.ก.7000-0001-0042/51 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 เม.ย. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564) (9 เม.ย. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดย คณะอนุกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ (กบส.) (9 เม.ย. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (9 เม.ย. 2564)
ส.ป.ก.ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ที่ล่วงลับไปแล้ว ประจำปี ๒๕๖๔ (9 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อบาดาล (9 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดลำพู เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อบาดาล (9 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์ไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 เม.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ตามแบบ สขร.1 (9 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง อาคาร 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งสายแลนพร้อมรางหลังเต่า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 เม.ย. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สม้ครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ (8 เม.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์