logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ กรณีการขออนุญาตจัดตั้งวัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว จ.เชียงราย (4 พ.ย. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีที่ดินพิพาท ในเขตปฏิรูปที่ดินดอยแม่สลอง จ.เชียงราย (4 พ.ย. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟอินทรีย์บ้านพนาสวรรค์ ต.ดอยแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (4 พ.ย. 2564)
ส.ป.ก. มอบสิ่งของสนับสนุน โครงการ "ตู้ปันสุข ส.ป.ก. หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน" (4 พ.ย. 2564)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (4 พ.ย. 2564)
สำนักบริหารกลาง จัดมุมโทรทัศน์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (4 พ.ย. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อกำหนดกรอบการสั่งสมประสบการณ์ของส่วนราชการ (ระดับกรม) และกรอบการสั่งสมประสบการณ์รายบุคคล (ระดับบุคคล : Individual EAF) สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (4 พ.ย. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่เป้าของการพัฒนาสมุนไพร ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (4 พ.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามแบบ สขร.1 (4 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาและปฏิบัติงานรายวันภาคสนาม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (4 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาและปฏิบัติงานรายวันภาคสนาม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (4 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ย. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ โดย นายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ แนะแนวการปฏิบัติงาน กิจกรรม Unit School : การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) (4 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสแกนเนอร์ สำหรับกระดาษขนาด A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ้ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ้ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก Laser Xerox จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก Laser Xerox จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ้ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ้ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก Laser Xerox จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก Laser Xerox จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 พ.ย. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2564 (4 พ.ย. 2564)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.และคณะ ลงพื้นที่เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาสมุนไพรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (3 พ.ย. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมคณะทำงานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาพื้นที่ดอยแม่สลอง จ.เชียงราย (3 พ.ย. 2564)
ร่าง ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขุดดินขนาดเล็ก น้ำหนักไม่เกิน 5.6 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 พ.ย. 2564)
ประกาศ ส.ป.ก.สุพรรณบุรี เรื่อง ให้บุคคลยื่นคำร้องขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินจากาการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี (3 พ.ย. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมหารือแผนการ CSR และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมของกิจการเหมืองแร่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (3 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (3 พ.ย. 2564)
ส.ป.ก. ร่วมทำบุญถวายเครื่องดื่มแด่ วัดปรินายกวรวิหาร (2 พ.ย. 2564)
ร่างประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 พ.ย. 2564)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564” (2 พ.ย. 2564)
บัญชีความเคลื่อนไหวการจัดจ้างพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (1 พ.ย. 2564)
รองเลขาฯ ส.ป.ก. เปิดศูนย์บริการประชาชน (1 พ.ย. 2564)
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการระบบประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 พ.ย. 2564)
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 พ.ย. 2564)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม2564 โดยประชุมผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings (1 พ.ย. 2564)
ส.ป.ก.ยโสธร ดำเนินกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ (1 พ.ย. 2564)
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติ ด้วยการร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวอุดมการณ์รักชาติ ณ บริเวณหน้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศจังหวัดยโสธร
ส.ป.ก.สกลนคร ร่วมประชุมหารือกับคณะทำงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานฯ (1 พ.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์