logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ภายใต้โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 พ.ค. 2564)
รายงานผลการจัดทำรายงานไตรมาส"แบบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง" ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม -มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 (3 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับสนับสนุนเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน (3 พ.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) (3 พ.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 (สขร1) (3 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 พ.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือนเมษายน 2564 (3 พ.ค. 2564)
สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 (3 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2564)
ส.ป.ก. สร้างความเชื่อมั่น เข้มป้องกันโควิดฯ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อสำนักงาน ถ.ราชดำเนินนอก (30 เม.ย. 2564)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานการกำกับดูแลฐานข้อมูลกลาง ร่วมกับหน่วยงานภาคี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (30 เม.ย. 2564)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานปลูกป่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ภายใต้ "โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า" (30 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในถังพักน้ำโถสุขภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (30 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2564)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (30 เม.ย. 2564)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (30 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางเหมาทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (30 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค(น้ำดื่ม)ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 เม.ย. 2564)
ส.ป.ก.ประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (29 เม.ย. 2564)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (29 เม.ย. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมการติดตาม - งบประมาณการจัดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด) รอบที่ ๑ (29 เม.ย. 2564)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (29 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมระบบสแกนเนอร์ (งานสารบบที่ดิน) (29 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin (29 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน แห่งที่ 1 บ้านชมภูทอง หมู่ที่ 10 ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ (29 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บธ 1106 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 5 เดือน (29 เม.ย. 2564)
ส.ป.ก. ร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง ประชุมหารือแนวทาง "การจัดทำผังชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำผังชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน" (28 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุระกันดาร ตามพระราชดำริฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (สขร1) (28 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายงานขอความเห็นชอบจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานทบทวน/จัดทำแผนปฏิบัติราชการของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (27 เม.ย. 2564)
ส.ป.ก.ยโสธร จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2564 (27 เม.ย. 2564)
สำนักบริหารกองทุน ประชุมคณะทำงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (26 เม.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์