logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (กล้าไม้ยืน ไม้ผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (กล้าไม้ยืน ไม้ผล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ค. 2564)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ให้โอวาทและมอบนโยบายเนื่องในโอกาสปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (12 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาและปฏิบัติงานรายวันภาคสนาม ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (12 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดหาและปฏิบัติงานรายวันภาคสนาม ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (12 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมวัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง (11 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 2,500 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ตามแบบ สขร.1 (11 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการติดตั้งอินเตอร์เน้ต (11 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก Canon 326 จำนวน 10 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอหมึก Canon 326 จำนวน 10 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ค. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะทำงานยกร่างหลักเกณฑ์การจัดที่ดิน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (การจัดระเบียบ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (7 พ.ค. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการอนุญาตให้ใช้ที่ดิน เพื่อกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (7 พ.ค. 2564)
รายงาน สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2564 (7 พ.ค. 2564)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 (7 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 (วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป) (7 พ.ค. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (6 พ.ค. 2564)
ส.ป.ก.ประชุมรับฟังนโยบายแนวทางทิศทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ให้กับปฏิรูปที่ดินจังหวัด ๘ จังหวัด (6 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (เดือน ม.ค.64 ถึงเดือนมี.ค.64) (6 พ.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 ตามแบบ สขร. 1 (6 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรสนับสนุนเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินฯ (6 พ.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564) (5 พ.ค. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ และแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (5 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานีขายทอดตลาดปี 2563 (5 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 พ.ค. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) จำนวน 10 รายการ ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 (5 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตู อาคาร 1 ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีฉพาะเจาะจง (5 พ.ค. 2564)
รมช.ธรรมนัส ลุยแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตปฏิรูป จังหวัดลำพูน (3 พ.ค. 2564)
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (3 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน นข 10 สตูล (3 พ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจประจำสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร (3 พ.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์