logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดระนอง (18 พ.ย. 2558)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. คลองบางพรวด บ้านสองแพรกขวา หมู่ ๘ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดชุมพร (18 พ.ย. 2558)
ประกาศจังหวัดระนอง (17 พ.ย. 2558)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (16 พ.ย. 2558)
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ส่งข้อเสนอแนะและวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2558
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 พ.ย. 2558)
ขอรับเอกสาร www.gprocurement.go.th ตั้งแต่วันที่ 16-23 พฤศจิกายน 2558
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 1 ชุด และราคากลาง (16 พ.ย. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว ๘ หลัง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และราคากลาง (16 พ.ย. 2558)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (16 พ.ย. 2558)
โครงการซื้อเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน ๒ เครื่อง ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ส.ป.ก.ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสัการะและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง (14 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสัการะและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 1 ชุด (13 พ.ย. 2558)
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 1 ชุด
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา (13 พ.ย. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่3) จ.พระนครศรีอยุุธยา จำนวน 8 สาย ระยะทาง 1.545 กม. (13 พ.ย. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและทางเท้าบริเวณหน้าศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (13 พ.ย. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง (13 พ.ย. 2558)
ประกาศจังหวัดอุดรธานี (13 พ.ย. 2558)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำเกษตรกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ (13 พ.ย. 2558)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ (13 พ.ย. 2558)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (13 พ.ย. 2558)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการการเช่าอาคารสำนักงานและจัดเก็บเอกสาร ส.ป.ก.บึงกาฬ โดยวิธีตกลงราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (13 พ.ย. 2558)
โครงการซื้อภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข (DMC) จำนวน 1,650 ภาพ โดยวิธีพิเศษ ของสำนักจัดการแผนที่และสารบรรที่ดิน
ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับแก้ไข) (12 พ.ย. 2558)
กาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพระมิ่งขวัญ (ระยะที่ 2) (12 พ.ย. 2558)
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับเอกสาร 12-19 พ.ย.58)
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม และราคากลาง (12 พ.ย. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำระบบจัดที่ดินออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ และราคากลาง (12 พ.ย. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำระบบจัดที่ดินออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และราคากลาง
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี (12 พ.ย. 2558)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศจังหวัดระยอง (12 พ.ย. 2558)
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๑๒ รายการ
ประกาศจังหวัดพัทลุง (12 พ.ย. 2558)
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ คัน และตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศจังหวัดพัทลุง (12 พ.ย. 2558)
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ คัน และตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง (12 พ.ย. 2558)
โครงการจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารห้องน้ำเกษตรกรสำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ส.ป.ก. ร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2558 (12 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่12 พฤศจิกายน 2558 นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นางสาวอมราพัทธ์ เวชเตง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นางวรรณนภา บุญสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน
ประกาศจังหวัดตราด (11 พ.ย. 2558)
เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาดกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง (11 พ.ย. 2558)
โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำเกษตรกร ส.ป.ก.บุรีรัมย์ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
เลขาธิการ ส.ป.ก.เป็นประธานในการประชุมรายงานความก้าวหน้าและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกร สภาประชาชน 4 ภาค (11 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานในการประชุมรายงานความก้าวหน้าและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกร สภาประชาชน 4 ภาค
ส.ป.ก.ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2558 (11 พ.ย. 2558)
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2558
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (10 พ.ย. 2558)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (10 พ.ย. 2558)
โครงการก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ หมู่ที่ 17 สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล จำกัด ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ส.ป.ก. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสำรวจข้อมูล พื้นที่ดินชุมชนและการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ รุ่นที่ 2 (10 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ดินชุมชนและการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ
ประกาศร่างประกวราคาซื้อชุดโปรแกรมจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (9 พ.ย. 2558)
กำหนดส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 9 - 12 พฤศจิกายน 2558
ประกาศราคากลางประกวดราคาซ์อชุดโปรแกรมจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูป (9 พ.ย. 2558)
ราคากลางประกวดราคาซ์อชุดโปรแกรมจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูป
ประกาศจังหวัดกระบี่ (9 พ.ย. 2558)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวบสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
อบรม "ทบทวนแนวทางการดำเนินงานของ ส.ป.ก." (9 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ส.ป.ก. ได้จัดฝึกอบรมสัมมนา "การทบทวนแนวทางการดำเนินงานของ ส.ป.ก." โดยมี นางสาววิไลลักษณ์ เพชรล้อม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 [458] 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์