logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพัทลุง (23 พ.ค. 2559)
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๑๖ รายการ
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินพื่อเกษตรกรรม (23 พ.ค. 2559)
จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดี เกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (19 พ.ค. 2559)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ ส.ป.ก. เรื่อง สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์และวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ งาน (หมึกพิมพ์และวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์ที่จัดซื้อ ๓๖ รายการ) ของสำนักจัดการแผนที่และสารบรรที่ดิน
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (18 พ.ค. 2559)
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และการแก้ไขภาพลักษณ์เชิงลบของ ส.ป.ก. ผ่านสื่อมวลชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (17 พ.ค. 2559)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด สพท.จำนวน 210 รายการ
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 40 รายการ (16 พ.ค. 2559)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 40 รายการ
ร่างประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (13 พ.ค. 2559)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดี เกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รับฟังคำเสนอแนะและวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 13-18 พ.ค. 2559
ประกาศร่างราคากลางงานจ้าง (13 พ.ค. 2559)
จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดี เกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ผ่านสื่อโทรทัศน์
ร่างประกาศ (13 พ.ค. 2559)
จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการดำเนินงานด้านการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ผ่านสื่อมวลชน
ประกาศตารางราคากลาง (13 พ.ค. 2559)
จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการดำเนินงานด้านการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ผ่านสื่อมวลชน
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (13 พ.ค. 2559)
จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการดำเนินงานด้านการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ผ่านสื่อมวลชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางราคากลาง (13 พ.ค. 2559)
จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการดำเนินงานด้านการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ผ่านสื่อมวลชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (28 เม.ย. 2559)
เรื่อง สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์และวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ งาน (หมึกพิมพ์และวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์ที่จัดซื้อ ๓๖ รายการ) ของสำนักจัดการแผนที่และสารบรรที่ดิน
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (27 เม.ย. 2559)
โครงการสอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ และวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ งาน (หมึกพิมพ์และวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์ที่จัดซื้อ ๓๖ รายการ) ของ สำนักจัดการแผนที่และสารบรรที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ลธก. ส.ป.ก. ลงพื้นที่ จ.ชุมพร ติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดที่ดินตามนโยบาย คทช. (26 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 22 เม.ย.นี้นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ สปก.ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดที่ดินแปลงรวมตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งจะจัดที่ดินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน
ประกาศจังหวัดหนองคาย (26 เม.ย. 2559)
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๔ รายการ
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร (26 เม.ย. 2559)
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๗๒ รายการ
ส.ป.ก.จัดสัมนาติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2559 (25 เม.ย. 2559)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้จัดสัมมนาติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ 2559 แก่ข้าราชการ ส.ป.ก. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 460 ราย
แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของ สพป. (21 เม.ย. 2559)
แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 248 รายการ
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานเพื่อวางระบบการควบคุมภายในของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 1/2559 (20 เม.ย. 2559)
วันที่ 21 เมษายน 2559 นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ประจำปีงบประมาณ 2559ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธ์ ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
ผลสลากบำรุงกาชาดของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (18 เม.ย. 2559)
ผลสลากกาชาด
ลธก.ให้โอวาทผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 (12 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ให้โอวาทแก่เยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ปี 2559 จำนวน 2 คน ณ ห้องเลขาธิการ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
ส.ป.ก.จัดพิธีรดน้ำขอพรเทศกาลสงกรานต์ (12 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรและให้โอวาท เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
กระทรวงเกษตรฯจัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ (11 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูง เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2559 โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยนายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สบท.อบรมการจัดการการความรู้ (Knowledge Management) (10 เม.ย. 2559)
สบท.อบรมการจัดการการความรู้ (Knowledge Management) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) โดยสำนักบริหารกองทุน ได้จัดการอบรมโครงการการจัดการความรู้(Knowledge Management) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 โดยมี นางสาวอมราพันธ์ เวชเตง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน เป็นประธานการอบรม ทั้งนี้มีวิทยากรบรรยาย หลักการเบื้องต้นและขั้นตอนการดำเนินการจัดการความรู้ คือ รศ.ดร. สุรพร เสี้ยนสลาย จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (4 เม.ย. 2559)
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2559
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 248 รายการ (30 มี.ค. 2559)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด สพป. จำนวน 248 รายการ ในวันที่ 22 เมษายน 2559
ส.ป.ก.จัดประชุม อกก.คง. ครั้งที่ 2/2559 (28 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) โดยมีนางสาวอมราพัทธ์ เวชเตง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน เป็นเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดที่ดินแปลงรวมตามนโยบายรัฐบาลภายใต้ คทช. จ.ชุมพร (28 มี.ค. 2559)
นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุมและลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าการดำเนินการจัดที่ดินแปลงรวมตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร และพื้นที่ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
ลธก.ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการที่ดินเอกชนสมัชชา 4 ภาค จ.ขอนแก่น (27 มี.ค. 2559)
นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ สปก. ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการที่ดินเอกชนสมัชชา 4 ภาค ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมีนายสัมฤทธิ์ ผาณิบุศย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ส.ป.ก. ขอนแก่นให้การต้อนรับและพาลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา
สวัสดิการ "สิทธิประโยชน์บัตรบางจาก - กบข." (25 มี.ค. 2559)
สมาชิกสมัครเข้าร่วมใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2560
รองเลขาธิการส.ป.ก. ได้เป็นประธานการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร สำหรับผู้ตรวจประเมินของส.ป.ก. (25 มี.ค. 2559)
รองเลขาธิการส.ป.ก. ได้เป็นประธานการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร สำหรับผู้ตรวจประเมินของส.ป.ก.
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และการแก้ไขภาพลักษณ์เชิงลบของ ส.ป.ก. ผ่านสื่อผสมผสาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (24 มี.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และการแก้ไขภาพลักษณ์เชิงลบของ ส.ป.ก. ผ่านสื่อผสมผสาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา (24 มี.ค. 2559)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารจัดเก็บสารบบ ส.ป.ก.นครราชสีมา
ประกาศจังหวัดกระบี่ (24 มี.ค. 2559)
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๖๓ รายการ
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง ) ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง ของ ส.ป.ก.นครราชสีมา (24 มี.ค. 2559)
งานตลาดประชารัฐ ตลาดนัดเกษตรกร ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย (24 มี.ค. 2559)
ปทจ.น่าน ร่วมงานตลาดประชารัฐ ตลาดนัดเกษตรกร ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น.
ลธก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ต้นแบบนิคมเศรษฐกิจพอเพียง จ.ขอนแก่น (23 มี.ค. 2559)
นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ต้นแบบนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ส.ป.ก. อ.ซำสูง จ.ขอนแก่นโดยในพื้นที่ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 63 ราย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน (23 มี.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา (22 มี.ค. 2559)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 [452] 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์