logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) (17 มิ.ย. 2559)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (17 มิ.ย. 2559)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบ (17 มิ.ย. 2559)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (17 มิ.ย. 2559)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 2 มีนาคม 2559 (17 มิ.ย. 2559)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 (17 มิ.ย. 2559)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2558 (17 มิ.ย. 2559)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 (17 มิ.ย. 2559)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2558 (17 มิ.ย. 2559)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 18 กันยายน 2558 (17 มิ.ย. 2559)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 (17 มิ.ย. 2559)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 (17 มิ.ย. 2559)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 9 มกราคม 2558 (17 มิ.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดชุมพร (16 มิ.ย. 2559)
เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน ๒ คัน
ส.ป.ก. ประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Web Conference) (14 มิ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เรื่องผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก. ให้แก่ผู้บริหาร ส.ป.ก. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นางสาววิไลลักษณ์ เพชรล้อม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน นายฉลอง มณีโขติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นายพงษ์พิเซษฐ์ เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นางอดุลลักษณ์ อาศสนเลขา ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นายเกียรติยศ ทรงสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล นางวรรณนภา บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ และปฏิรูปที่ดินจังหวัด รวม 72 จังหวัด การประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ณ ห้องประชุมสุทธิพร จิระพันธุ์ และห้องประชุมจำลอง อัตนะโถ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
ส.ป.ก.จัดอบรมหลักสูตรทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ สำหรับผู้เริ่มต้น (รุ่นที่ ๒) (13 มิ.ย. 2559)
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก.เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ สำหรับผู้เริ่มต้น (รุ่นที่ ๒) ในโครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ส.ป.ก.เพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในโอกาสนี้ นางสาววิไลลักษณ์ เพชรล้อม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน ได้ให้โอวาทก่อนการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมจำลอง อัตนโถ ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ การจัดโครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ส.ป.ก.เพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหลักสูตร ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ สำหรับผู้เริ่มต้น ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม ๑๕ ราย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง จำนวน ๑๓ ราย และส่วนภูมิภาค ๒ ราย ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี (10 มิ.ย. 2559)
เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
เลขาธิการ ส.ป.ก.ปิดอบรมหลักสูตรการสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพนักบริหารรุ่นใหม่ (10 มิ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานในพิธีปิดอบรมหลักสูตรการสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพนักบริหารรุ่นใหม่ ณ โรงแรมรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (10 มิ.ย. 2559)
เรื่อง จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และการแก้ไขภาพลักษณ์เชิงลบของ ส.ป.ก.ผ่านสื่อผสมผสาน โดยวิธีสอบราคา
ตารางราคากลาง (10 มิ.ย. 2559)
เรื่อง จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และการแก้ไขภาพลักษณ์เชิงลบของ ส.ป.ก.ผ่านสื่อผสมผสาน โดยวิธีสอบราคา
ส.ป.ก.จัดพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี (9 มิ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ณ อาคารสำนักงานการปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
เลขาธิการ ส.ป.ก.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี (9 มิ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 2/2559 (8 มิ.ย. 2559)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรร (ส.ป.ก.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ชูชาติ ส.ป.ก. ราชดำเนินนอก โดยในครั้งนี้ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุม โดยมี นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้บริหารของส.ป.ก. กษ. และคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดิน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมในครั้งนี้
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (7 มิ.ย. 2559)
ประกาศยกเลิกประกวดราคา (7 มิ.ย. 2559)
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจและผลการดำเนินงานด้านการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ(คทช.) ผ่านสื่อมวลชน
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (7 มิ.ย. 2559)
สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการดำเนินงานด้านการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ผ่านสื่อมวลชน
ตารางราคากลาง (7 มิ.ย. 2559)
สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการดำเนินงานด้านการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ผ่านสื่อมวลชน
ความหมายของตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ (7 มิ.ย. 2559)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ (6 มิ.ย. 2559)
ส.ป.ก.ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (6 มิ.ย. 2559)
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (6 มิ.ย. 2559)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งต่าง ๆ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ (5 มิ.ย. 2559)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันในตำแหน่งต่าง ๆ (4 มิ.ย. 2559)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง แจ้งวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในตำแหน่งต่าง ๆ (3 มิ.ย. 2559)
ส.ป.ก.สัมมนาเชิงปฏิบัติการกรอบแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (3 มิ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสุวรรณ บูราพนุสรณ์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานในพิธีเปิดกาสัมมนาเชิงปฏิบัติการกรอบแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงในแนวทางที่ยั่งยืน สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวนโยบายการพัฒนาอาชีพอย่างเป็นระบบ มีเจ้าหน้าที่จากส่วนจังหวัดและหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ จำนวน ๙๐ รายเข้าร่วมสัมมนาฯ ในระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอยุธยา แกรนด์ โฮเต็ล อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (2 มิ.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (2 มิ.ย. 2559)
จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดี เกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งต่าง ๆ (1 มิ.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ (1 มิ.ย. 2559)
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๓๘ รายการ
เลขาธิการ ส.ป.ก.เปิดอบรมหลักสูตรการสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพนักบริหารรุ่นใหม่ (29 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็ประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรการสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพนักบริหารรุ่นใหม่ โดยมี นายฉลอง มณีโชติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีกล่าวรายงาน นางพรรณพิมล พลภักดิ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐมและนายประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ การฝึกอบรมข้าราชการหลักสูตรการสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพนักบริหารรุ่นใหม่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการมากขึ้น เสริมสร้างแนวคิด ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ในการบริหารงาน ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายการทำงาน ส.ป.ก. ต่อไป การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวนผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๘๐ ราย ณ โรงแรมรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 [451] 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์