logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ส.ป.ก.นครพนม ร่วมกิจกรรมชมรมเปตองริมฝั่งโขง ครั้งที่ 2 (25 ส.ค. 2559)
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุดเสื่อมสภาพ (25 ส.ค. 2559)
ส.ป.ก.ออกรายการท่องเที่ยวไทย ๑ ในโลก (24 ส.ค. 2559)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ พื้นที่จังหวัดกระบี่ (24 ส.ค. 2559)
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างรั้วอาคารสำนักงาน ส.ป.ก.ลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (24 ส.ค. 2559)
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงานสนามโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเเม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบนนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (24 ส.ค. 2559)
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์คันราชการ ยี้ห้อมิสสุบิชิ ดับเบิลแคป (24 ส.ค. 2559)
ส.ป.ก.สตูล จัดศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน(Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2559 (24 ส.ค. 2559)
ส.ป.ก.จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร"การเป็นข้าราชการที่ดี" (23 ส.ค. 2559)
โครงการสัมมนา “บทบาทหน้าที่ของสำนักจัดการปฏิรูปที่ดินต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปที่ดินในอนาคต” (23 ส.ค. 2559)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน (23 ส.ค. 2559)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน (23 ส.ค. 2559)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์จัดการที่ดินพระราชทานในเขตปฎิรูปที่ดิน และศูนย์ศักยภาพข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน (23 ส.ค. 2559)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยาประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2559 (23 ส.ค. 2559)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "84 พรรษา มหาราชินี" (23 ส.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการ งานก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. คลองบางเตา บ้านใสน้ำจม ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ปริมาณงาน 1 แห่ง ตามแบบเลขที่ 3503203-00954 (23 ส.ค. 2559)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน (23 ส.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วอาคารสำนักงาน ส.ป.ก.ลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (22 ส.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน ส.ป.ก.ลำพูน ตำเบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (22 ส.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานสนาม โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (22 ส.ค. 2559)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัด สนข. (19 ส.ค. 2559)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 2 (19 ส.ค. 2559)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 (18 ส.ค. 2559)
ส.ป.ก. จัดการประชุมโครงการและกองทุนการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (18 ส.ค. 2559)
ร่วมงานในพิธีมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (18 ส.ค. 2559)
การตวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ปีงบประมาณ 2559 (18 ส.ค. 2559)
ส.ป.ก. จัดประชุม Conference ติดตามความคืบหน้า ม.44 (17 ส.ค. 2559)
ส.ป.ก ตาก ออกหน่วยให้บริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก (17 ส.ค. 2559)
ส.ป.ก. ประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้ ม.44 (16 ส.ค. 2559)
ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงาน "ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม" (16 ส.ค. 2559)
ส.ป.ก. เพชรบุรีแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์-โทรสาร (16 ส.ค. 2559)
รองเลขาธิการส.ป.ก.ลงพื้นที่บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ในพื้นที่จังหวัดชุมพร (16 ส.ค. 2559)
รองเลขาธิการส.ป.ก.ลงพื้นที่บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (16 ส.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง ) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินบริเวณอำเภอปากช่อง และอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ของสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (15 ส.ค. 2559)
ส.ป.ก. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธนู มีแสงเงิน หลังได้รับการแต่งตั้ง (11 ส.ค. 2559)
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2559 ณ วัดฝึ่งแดด(บุญสืบ วิชชนูปถัมภ์) ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา (10 ส.ค. 2559)
โครงการพัฒนาและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (9 ส.ค. 2559)
โครงการพัฒนาและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โดย ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา
คุณธรรม จริยธรรม กับการทำงานในองค์กรอย่างมีสุข (8 ส.ค. 2559)
รมว.กษ. ยันคืบหน้ายึดที่ ส.ป.ก ยอดพุ่งกว่า 1.35 หมื่นไร่ (8 ส.ค. 2559)
งานสีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 10 (8 ส.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 [435] 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์