logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของทางราชการ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง (28 ก.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ และศูนย์เครื่องจักรกล จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (27 ก.ย. 2559)
ข้อมูล ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในการจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาโครงสร้างหลังคาและฝ้าเพดานอาคารไม้ 2 ชั้น กลุ่มแผนที่ ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ ของสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ส.ป.ก. (27 ก.ย. 2559)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาโครงสร้างหลังคาและฝ้าเพดานอาคารไม้ 2 ชั้น กลุ่มแผนที่ ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. (27 ก.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองหนองไม้แก่น บ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง (27 ก.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (27 ก.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (27 ก.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (27 ก.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างยามรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินราชการ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (27 ก.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติราชการ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (27 ก.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (27 ก.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ขุดลอกขยายแก้มลิงหน้าฝายห้วยตาอุ่น ) บ้านขาม หมู่ที่ 2 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ (27 ก.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ขุดลอกขยายหนองกระจับ บ้านโนนจาน หมู่ 6 ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์) (27 ก.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (ประจำปีงบประมาณ 2560)) (27 ก.ย. 2559)
ส.ป.ก. จัดอบรมหลักสูตร “ทิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน” (26 ก.ย. 2559)
รมว.กษ.ฉัตรชัยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์อุทกภัย จ.สุโขทัยและจ.พิษณุโลก (26 ก.ย. 2559)
ขอเชิญชวนบุคลากร ส.ป.ก. ออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 42 ปี ส.ป.ก. ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 (26 ก.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง สอบราคาขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านโป่งเกตุ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (26 ก.ย. 2559)
ส.ป.ก.มุกดาหาร จัดทำแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อวางแผนการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 1 ปีที่ 1-3 (ปี 2561-2563) (26 ก.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง สอบราคางานก่อสร้างลานคอนกรีตรวบรวมผลผลิต ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (26 ก.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง สอบราคางานจ้างขุดเจาะบาดาล จำนวน 3 แห่ง ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (26 ก.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (26 ก.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (26 ก.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ จำนวน 2 รูปแบบ (23 ก.ย. 2559)
ส.ป.ก. เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กราบบังคมทูลลาจากตำแหน่งเป็นการส่วนพระองค์ (23 ก.ย. 2559)
ส.ป.ก. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ งาน “ของดีเมืองนรา” ครั้งที่ 41 (23 ก.ย. 2559)
ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านประชารัฐร่วมใจและการปฏิบัติงานของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน จ.นราธิวาส (23 ก.ย. 2559)
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย) ส.ป.ก.อุตรดิตถ์ (23 ก.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก) (23 ก.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน จำนวน 2 อัตรา ประจำสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก) (23 ก.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1 อัตรา ประจำพื้นที่โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง) (23 ก.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1 อัตรา ประจำพื้นที่โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก) (23 ก.ย. 2559)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี (ส.ป.ก.ลพบุรี) ยกเลิกประกาศสอบราคาทั้ง 3 รายการ (23 ก.ย. 2559)
- ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่องสอบราคางานจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 3 แห่ง ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี - ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่องสอบราคาก่อสร้างลานคอนกรีตรวบรวมผลผลิต ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี - ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่องสอบราคาขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านโป่งเกตุ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ประกาศสอราคายานพาหนะและขนส่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี (23 ก.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายขื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (23 ก.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี (23 ก.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. ห้วยสระขาว หมู่ที่ 16 นิคมเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ก.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระน้ำคิบบุตซ์ บ้านโพนทัน หมู่ที่ 5 ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด (22 ก.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง สอบราคางานจ้างขุดเจาะบาดาล จำนวน 3 แห่ง ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (22 ก.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง สอบราคางานก่อสร้างลานคอนกรีตรวบรวมผลผลิต ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (22 ก.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 [431] 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์