logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> กิจกรรมภูมิภาค
กิจกรรมภูมิภาค
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการลานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เมียนมา มหาสงกรานต์ นวัตวิถี สิงขร-มูด่อง เชื่อมโยงสองแผ่นดินประจำปี 61 (17 เม.ย. 2561)
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2561 (11 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ (11 เม.ย. 2561)
การสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (10 เม.ย. 2561)
งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 (10 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ.2561 (10 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (9 เม.ย. 2561)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (9 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ และร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (9 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.นครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ (9 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร โครงการหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ปีงบประมาณ 2561 (4 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมจัดทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (3 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงานวันข้าราชการพลเรือนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2561 (3 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการ "ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไร้ถ้งขยะ" (3 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ "เจ้าฟ้านักอ่าน" และวันอนุรักษ์มรดกไทย (3 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ตราดจัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอบ่อไร่ ครั้งที่ 1/2561 (2 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.นครพนมร่วมพิธีโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ (2 เม.ย. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (31 มี.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอานัติ วิเศษรจนา) (26 มี.ค. 2561)
ผู้ตรวจเขต 11ตรวจงานราชการ ส.ป.ก.นครพนม (23 มี.ค. 2561)
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (22 มี.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม และออกบูธ ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) (21 มี.ค. 2561)
ส.ป.ก.สระแก้ว ให้บริการสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (9 มี.ค. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ จัดทำโครงการฝึกอบรมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร การจัดการสวนมะพร้าวตรบวงจรเพื่อยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP (2 มี.ค. 2561)
การอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (2 มี.ค. 2561)
นายนิพนธ์ ชนมนัส ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ ส.ป.ก.ชัยนาทและเปิดสวิทช์ระบบการตั้งเวลาให้น้ำพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) และได้ใช้อุปกรณ์สอยมะม่วงแบบมีท่อลำเลียง (27 ก.พ. 2561)
ส.ป.ก.ตราด เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2/2561 (23 ก.พ. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟยามเช้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561" (21 ก.พ. 2561)
ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์์ (21 ก.พ. 2561)
ส.ป.ก.นครพนมร่วมงานเกษตรลุ่มนํ้าโขง ครั้งที่ 21 (16 ก.พ. 2561)
ส.ป.ก.มุกดาหาร จัดกิจกรรมอำนวยความสะดวกการโอนสิทธิและการตกทอดทางมรดกสิทธิที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามนโยบายการขับเคลื่อนวาระจังหวัด ๓๖ กิจกรรม ๓๖ ปี จังหวัดมุกดาหาร (7 ก.พ. 2561)
ส.ป.ก.นครพนมจัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต (7 ก.พ. 2561)
ส.ป.ก.นราธิวาส จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอเมืองนราธิวาส (คปอ.) ครั้งที่ 1/2561 (6 ก.พ. 2561)
ผู้ตรวจราชการส.ป.ก.นางเสาวลักษณ์ บูราพรนุสรณ์ ตรวจติดตามงานโครงการตามแผนของ ส.ป.ก.ตราด ครั้งที่1 (2 ก.พ. 2561)
ส.ป.ก.สระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว (คปจ.สระแก้ว) ครั้งที่ 1/2561 (2 ก.พ. 2561)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์จัดการฝึกอบรมฝึกอบรมโครงการ สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (31 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.บุรีรัมย์จัดการอบรมตามโครงการเกษตรอินทรีย์ (30 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.ตราด จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ2561 (30 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.พัทลุง จัดฝึกอบรมนักเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปีงบประมาณ 2561 (29 ม.ค. 2561)
ส.ป.ก.พัทลุง จัดอบรมนักเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปีงบประมาณ 2561 (26 ม.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์