logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองวังทองแดง อ.เมือง จ.สุโขทัย ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (30 พ.ย. 2559)
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส คปจ.ครั้งที่ 4/2559 (30 พ.ย. 2559)
จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 (30 พ.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 พ.ย. 2559)
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ตรวจติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงานพิธีมอบหนังสือเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ (29 พ.ย. 2559)
ส.ป.กฺ.จัดกิจกรรม"ทำดีเพื่อพ่อ" (29 พ.ย. 2559)
บัญชีการบรรจุข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 (29 พ.ย. 2559)
ส.ป.ก. ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดที่ดินตามนโยบาย คทช. จ.อุทัยธานี (28 พ.ย. 2559)
ส.ป.ก. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายฉลอง มณีโชติ หลังได้รับการแต่งตั้ง (28 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง (ระยะที่ ๔) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๖ สาย ระยะทาง ๑.๘๗๔ กม. (28 พ.ย. 2559)
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างลานคอนกรีตรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ จำนวน ๒ แห่ง ตามแบบเลขที่ ๑๙๐๒๖๐๓-๐๐๖-๖๐ ณ แปลงเลขที่ ๑๐๖๕/๓ บ้านโคกสาร ม. ๕ ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน พื้นที่ก่อสร้างลานตาก ๓,๒๐๐ ตร.ม. และตามแบบเลขที่ ๑๙๐๒๖๐๔-๐๐๕-๖๐ ณ แปลงเลขท (28 พ.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อส่งน้ำเข้าแปลงเกษตรกรรม บ้านใหม่เสรีธรรม หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (28 พ.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายหลัก ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร สายที่ ๕ (อน.๐๔๑๐๕) ระยะทาง ๒.๖๓๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 พ.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายหลัก ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร สายที่ ๒ (อน.๐๔๑๐๒) ระยะทาง ๑.๖๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (28 พ.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อประปา และหอถังสูง ชุมชน ที่ ๑ จำนวน ๓ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 พ.ย. 2559)
ราคากลางซื้อตู้เก็บเอกสารสารบบที่ดินแบบรางเลื่อน (28 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (25 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ และศูนย์เครื่องจักรกล จังหวัดปทุมธานี (25 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอรณ์ จำนวน 17 รายการ (25 พ.ย. 2559)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ (25 พ.ย. 2559)
พิธีปิดโครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร (25 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 1 ชุด (25 พ.ย. 2559)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 1 ชุด (25 พ.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน (25 พ.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกลำห้วยบ้านโป่งคอม (25 พ.ย. 2559)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25 พ.ย. 2559)
ขายทอดตลาดพัสดุและยานพาหนะ (25 พ.ย. 59) (25 พ.ย. 2559)
ขายทอดตลาดพัสดุและยานพาหนะ (25 พ.ย. 59)
ขายทอดตลาดพัสดุและยานพาหนะ (25 พ.ย. 59) (25 พ.ย. 2559)
ขายทอดตลาดพัสดุและยานพาหนะ (25 พ.ย. 59)
ส.ป.ก.จัดอบรมการบริหารจัดการเชิงกลยุทธและพัฒนาภาวะผู้นำ รุ่นที่ ๓ (24 พ.ย. 2559)
เลขาธิการ ส.ป.ก.ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ (24 พ.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคางานจ้างขุดลอกห้วยลอก บ้านราษฎร์ดำเนิน หมู่ที่2 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ (24 พ.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง จ้างขุดขยายสระเก็บน้ำโรงเรียนบ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 4 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ (24 พ.ย. 2559)
ส.ป.ก.นราธิวาส จัดฝึกอบรมโครงการผู้เเทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (24 พ.ย. 2559)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งน้ำสระเก็บน้ำลูกที่ 9 ม.5 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (23 พ.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งน้ำ สระเก็บน้ำลูกที่ 9 หมู่ที่ 5 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์์ (23 พ.ย. 2559)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งน้ำสระเก็บน้ำลูกที่ 5 ม.8 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (23 พ.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งน้ำ สระเก็บน้ำลูกที่ 5 หมู่ที่ 8 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์์ (23 พ.ย. 2559)
เลขาธิการ ส.ป.ก. นายสมปอง อินทร์ทอง สนับสนุนโครงการข้าวสารสหกรณ์ช่วยชาวนา จำนวน 10,000 บาท (22 พ.ย. 2559)
เลขาธิการ ส.ป.ก. (นายสมปอง อินทร์ทอง) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. (22 พ.ย. 2559)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 1 ชุด (22 พ.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 [425] 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์