logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (26 ธ.ค. 2559)
อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (26 ธ.ค. 2559)
(อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดิน ส.ป.ก. (นายเอนก ธำรงมาศ) ได้รับมอบหมายจากท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายสมปอง อินทร์ทอง) ให้ไปเป็นวิทยากร บรรยาย งานในหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให้กับผู้รับการฝึกอบรม "โครงการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" ในประเด็นการแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและการรุกล้ำที่ดินของรัฐโดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้ำ และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในความครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร การแก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อน และแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยโครงการดังกล่าวฯ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมการปกครอง ประกอบด้วย จ่าจังหวัด/ผู้ช่วยฯ, ป้องกันจังหวัด/ผู้ช่วยฯ/นิติกรประจำจังหวัด,ปลัดอำเภอ และกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 3 (กลุ่มภาคอีสาน) โดยได้รับเกียรติจากท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ให้การต้อนรับและประธานเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี
ส.ป.ก. จัดประชุมชี้แจง ความคืบหน้า ม.44 (26 ธ.ค. 2559)
วารสาร กบข. ฉบับเดือนธันวาคม 2559 (26 ธ.ค. 2559)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (การสอบราคาขุดลอกคลองวังทองแดงบ้านสำนัก หมู่ 7 ต.วังทองแดง อ.เมือง จ.สุโขทัย) (26 ธ.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการขุดลอกห้วยปง บ้านห้วยเสียด หมู่ 2 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ของ ส.ป.ก.ระนอง (26 ธ.ค. 2559)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายหลัก ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร สายที่ ๕ (อน.๐๔๑๐๕) ระยะทาง ๒.๖๓๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ธ.ค. 2559)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายหลัก ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร สายที่ ๒ (อน.๐๔๑๐๒) ระยะทาง ๑.๖๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ธ.ค. 2559)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 4 รายการ (23 ธ.ค. 2559)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ยกเลิกโครงการก่อสร้างระบบท่อประปา และหอถังสูง ชุมชน ที่ ๑ จำนวน ๓ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 ธ.ค. 2559)
ส.ป.ก. จัดประชุมชี้แจงข้อมูลพื้นที่ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการพื้นที่เป้าหมายที่ยึดคืน (22 ธ.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 1 ชุด (22 ธ.ค. 2559)
ส.ป.ก. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ Social Media เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการตลาดวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” (22 ธ.ค. 2559)
ส.ป.ก. จัดการประชุมหารือ พร้อมอวยพรปีใหม่ แก่เลขาธิการ ส.ป.ก. (22 ธ.ค. 2559)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งน้ำ สระเก็บน้ำลูกที่๙ หมู่ 5 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ธ.ค. 2559)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งน้ำ สระเก็บน้ำลูกที่๕ หมู่๘ ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ธ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีกตกลงราคา (21 ธ.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21 ธ.ค. 2559)
ส.ป.ก.เข้ารับพรและมอบกระเช้าแด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 (21 ธ.ค. 2559)
ส.ป.ก.จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (21 ธ.ค. 2559)
แจ้งข่าวบิดาข้าราชการถึงแก่กรรม นายระไว จันทร์จำปา บิดานายถาวร จันทร์จำปา นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานพื้นที่ปฎิรูปที่ดิน (20 ธ.ค. 2559)
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ 2560 วันพฤหัสบดีท่ี 29 ธันวาคม 2559 เวลา 06.30 น. บริเวณหน้าห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ (20 ธ.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต 3 (20 ธ.ค. 2559)
เลขาธิการ ส.ป.ก. แสดงความยินดีกับ นายบพิตร อมราภิบาล หลังได้รับการแต่งตั้ง (19 ธ.ค. 2559)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามการจัดที่ดิน อ.แม่อาย และอ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (19 ธ.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคาอ้างอิง โตรงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีตกลงราคา ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (19 ธ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว 3 หลัง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (16 ธ.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว 3 หลัง ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (16 ธ.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว 3 หลัง ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (16 ธ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 327 ครั้ง
ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน ๕ ชุด (16 ธ.ค. 2559)
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน ๕ ชุด (16 ธ.ค. 2559)
ส.ป.ก.มุกดาหาร ร่วมให้การต้อนรับ นายประยุทธ์ ม้ารุ่งเรือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการที่ดิน (16 ธ.ค. 2559)
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองยม บ้านดงพริกแจว หมู่ 9 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (16 ธ.ค. 2559)
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง (16 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง (15 ธ.ค. 2559)
เพื่อโปรดทราบข้อสั่งการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมรักษาราชการแทน ลธก. (นายบพิตร อมราภิบาล) แจ้งให้ทราบทั่วกันเพื่อสนับสนุนเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบ"ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกษตรกรในเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหมู่ที่ 1 และ 2 ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่" (15 ธ.ค. 2559)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อประปา และหอถังสูง ชุมชน ที่ 8 (15 ธ.ค. 2559)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อประปา และหอถังสูง ชุมชน ที่ 3 (15 ธ.ค. 2559)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อประปา และหอถังสูง ชุมชน ที่ 2 (15 ธ.ค. 2559)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อประปา และหอถังสูง ชุมชน ที่ 5 (15 ธ.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 [423] 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์