logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มิ.ย. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินฯ ให้สอดคล้องการจ่ายค่าชดเชยการลงทุนในการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกร (9 มิ.ย. 2564)
ส.ป.ก. ลงพื้นติดตามการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ จ.พระนครศรีอยุธยา (9 มิ.ย. 2564)
ผู้ตรวจราชการกรมร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (9 มิ.ย. 2564)
ส.ป.ก.ประชุมติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖ (9 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซ์้อวัสดุสาธิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มิ.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 ตามแบบ สขร.1 (9 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์ไม้) โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 มิ.ย. 2564)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะเฉพาะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (9 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์ไม้) ในโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (9 มิ.ย. 2564)
นางสุกันตา ศรีกำพล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่ง-มอบรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดระนอง (9 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีฌแพาะเจาะจง (9 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มิ.ย. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (9 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างฝาย ค.ส.ล. พร้อมขุดลอกหน้าฝายคลองวังน้ำ บ้านเขาเกล็ด หมู่ 8 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ mouse และหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มิ.ย. 2564)
ส.ป.ก. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวทางดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ (8 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์ไม้)เพื่อใช้ในการสนับสนุนเกษตรกรภายใต้การส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบฯ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มิ.ย. 2564)
ส.ป.ก.เชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 (8 มิ.ย. 2564)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นางสาวเทพิน รัตนา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ เข้าร่วมงานส่งมอบสระเก็บน้ำในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด (8 มิ.ย. 2564)
ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ประจำปี 2564 (8 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตร ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปัจจัยการผลิต (พันธุ์ไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มิ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 3) (8 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (8 มิ.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์