logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ (25 เม.ย. 2560)
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โรงงาน (24 เม.ย. 2560)
ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ จัดงานรวมพลเกษตรกรไทยทำเกษตรแปลงใหญ่อย่างยั่งยืน (24 เม.ย. 2560)
ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดโดยวิธีทอดตลาด (24 เม.ย. 2560)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินฯ ตำแหน่งนิติกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ (21 เม.ย. 2560)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนิติกร (21 เม.ย. 2560)
จังหวัดเชียงราย โดย ส.ป.ก. เชียงราย ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 9 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ ส.ป.ก. เชียงราย 053-711985 ต่อ 11
กษ 1202/ว383 เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 72 จังหวัด เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อเสื้อแจ็คเก็ตสูท (20 เม.ย. 2560)
ใบสั่งซื้อเสื้อแจ็คเก็ตสูท (20 เม.ย. 2560)
ตัวอย่างเสื้อแจ็คเก็ตสูท (20 เม.ย. 2560)
กษ 1202.6/ ว 768 เรียน ผอ.สำนัก / กอง /ศูนย์ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อเสื้อแจ็คเก็ตสูท (20 เม.ย. 2560)
กบข. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “การลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินทางอีเมล (e-Statement)” ซึ่งสมาชิกที่ลงทะเบียนจะได้รับใบแจ้งยอดเงินทางอีเมลเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ (20 เม.ย. 2560)
ส.ป.ก. จัดการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน” (20 เม.ย. 2560)
ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(คปก.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (19 เม.ย. 2560)
สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ) เพื่อให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เข้ารับการฝึกอบรม (19 เม.ย. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซึ้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (19 เม.ย. 2560)
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (19 เม.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (18 เม.ย. 2560)
ส.ป.ก.ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมอาลัยแด่รัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (13 เม.ย. 2560)
กระทรวงเกษตรฯจัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ (13 เม.ย. 2560)
ส.ป.ก.จัดพิธีรดน้ำขอพรเทศกาลสงกรานต์ (13 เม.ย. 2560)
เนื่องจากโทรศัพท์สายตรงและแฟกซ์ของส่่วนกลางขัดข้อง เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับ ส.ป.ก.จังหวัด สบก.ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ไอพีโฟนของจังหวัด (12 เม.ย. 2560)
ขอส่งเอกสารผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาด (12 เม.ย. 2560)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมเปิดศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ (12 เม.ย. 2560)
เปิดศูนย์บริการประชาชน ในวันหยุดเทศการสงกรานต์ 12 - 17 เมษายน 2560 (12 เม.ย. 2560)
นางสาวยุพเรศ เพิ่มพูน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ร่วมเปิดศูนย์บริการประชาชน วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้บริการประชาชน จุดพักรถ บริการกาแฟ น้ำดื่ม และห้องสุขา ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2560
ส.ป.ก. ชี้แจง กรณี การลักลอบดูดทรายเถื่อนในพื้นที่จังหวัดสงขลา (11 เม.ย. 2560)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผู้นำเยาวชนเกษตรไทย (11 เม.ย. 2560)
ส.ป.ก. ชี้แจง กรณี บริษัทเอกชนปลูกปาล์มเกินพื้นที่สัมปทาน (11 เม.ย. 2560)
ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (11 เม.ย. 2560)
วารสาร กบข. ฉบับเดือนเมษายน 2560 (11 เม.ย. 2560)
ส.ป.ก.นครพนมร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่" 5 ประสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" (11 เม.ย. 2560)
ประกาศราคากลางที่มีใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินบริเวณอำเภอซับใหญ่ และอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (10 เม.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 งาน (ครุภัณฑ์สำรวจที่จ้างซ่อม จำนวน 4 เครื่อง) (10 เม.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขุดสระน้ำคิบบุต์ บ้านโพนทัน หมู่ที่ 5 ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณงาน 278,000 ลบ.ม. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 เม.ย. 2560)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 49 รายการ (5 เม.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในการก่อสร้างอาคารเรียนรู้ บ้านกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ (5 เม.ย. 2560)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดอุทัยธานี (4 เม.ย. 2560)
ขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัดของท่านแจ้งแบบสำรวจความคิดเห็นให้สมาชิก สอ.ส.ป.ก.และส่งคืน สอ.ส.ป.ก.รายละเอียดตามหน้า 3 (4 เม.ย. 2560)
ส.ป.ก. จัดประชุมชี้แจง ความคืบหน้า ม.44 (4 เม.ย. 2560)
ส.ป.ก. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 125 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (3 เม.ย. 2560)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานพิธีวันสถาปนากรุงศรีอยุธยาครบ 667 ปี (3 เม.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 [418] 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์