logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5  หน้าหลัก >> ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดย่อย
   กิจกรรมภูมิภาค
   กิจกรรม ส.ป.ก.
   กิจกรรมส่วนกลาง
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวรับสมัครงาน
   ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม (17 พ.ค. 2560)
ส.ป.ก.นราธิวาส รวมใจรักษ์ต้นไม้รักนราธิวาส (17 พ.ค. 2560)
ส.ป.ก. ชี้แจงประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดที่ดิน ภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา (16 พ.ค. 2560)
ส.ป.ก. ชี้แจงประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดที่ดิน ภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดกำแพงเพชร (16 พ.ค. 2560)
ส.ป.ก. ชี้แจงประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดที่ดิน ภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดกระบี่ (16 พ.ค. 2560)
เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามและวางแผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่ยึดคืน ตามนโยบายรัฐบาล (16 พ.ค. 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (16 พ.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย (15 พ.ค. 2560)
ราคากลางการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน (11 พ.ค. 2560)
ส.ป.ก. จัดการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (9 พ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ พร้อมติดตั้ง (9 พ.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ พร้อมติดตั้ง (9 พ.ค. 2560)
ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกันปลูกต้นไม้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันต้นไม้แห่งชาติ (9 พ.ค. 2560)
นายปิยะชัย สยนานนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ศักยภาพพันธุ์ข้าว แปลงโฉนดที่ีดินฉบับแรกของประเทศไทย
รับสมัครงาน ลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ (8 พ.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ (8 พ.ค. 2560)
ส.ป.ก.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการบริหารพัสดุชั้นสูง (6 พ.ค. 2560)
ส.ป.ก. ชี้แจงประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดที่ดิน ภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (5 พ.ค. 2560)
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ครั้งที่ 4/2560 (5 พ.ค. 2560)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยากิจกรรมสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค) (5 พ.ค. 2560)
ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (4 พ.ค. 2560)
ส.ป.ก. ลงพื้นที่ให้คะแนนแปลงต้นแบบโคนม จังหวัดสระบุรี (3 พ.ค. 2560)
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งผู้ช่่วยปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับต้น) ตำแหน่งเลขที่ 266 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2 พ.ค. 2560)
ส.ป.ก. ประชุมการประชาสัมพันธ์การจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล (2 พ.ค. 2560)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 17 รายการ (2 พ.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ และตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ณ ส.ป.ก.สุพรรณบุรี (1 พ.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ และตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ณ ส.ป.ก. เพชรบูรณ์ (1 พ.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ และตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ณ ส.ป.ก. พิษณุโลก (1 พ.ค. 2560)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นิติกร ส.ป.ก.นครสวรรค์ (1 พ.ค. 2560)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (1 พ.ค. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ และตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ณ ส.ป.ก.กาญจนบุรี (28 เม.ย. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ และตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ณ ส.ป.ก.สุโขทัย (27 เม.ย. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ และตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ณ ส.ป.ก.พิษณุโลก (27 เม.ย. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ และตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ณ ส.ป.ก.ราชบุรี (27 เม.ย. 2560)
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการและติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ และตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก. ณ ส.ป.ก.นครปฐม (27 เม.ย. 2560)
ส.ป.ก.มุกดาหาร จัดดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2560 (27 เม.ย. 2560)
ส.ป.ก.มุกดาหาร ร่วมการดำเนินงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (27 เม.ย. 2560)
ส.ป.ก.มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการ กำกับ ควบคุมและกำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าขนย้าย ค่ารื้อย้ายอาคาร บ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ยืนต้น พืชล้มลุก ให้แก่ราษฎรผู้ถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่หน่วยงานราชการดูแล (27 เม.ย. 2560)
ส.ป.ก.นครพนมร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day) (27 เม.ย. 2560)
ส.ป.ก.ลงนามความร่วมมือส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ฯกับมสธ. (25 เม.ย. 2560)
ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (25 เม.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 [417] 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ถัดไป>>
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์